Kanseki Repository Catalog (92 種)

KR1d 禮類
KR1d0001 周禮(正文)--
KR1d0002 周禮-漢-
KR1d0003 周禮注疏-漢-鄭玄
KR1d0004 周官新義-宋-王安石
KR1d0005 周禮詳解-宋-王昭禹
KR1d0006 周禮復古編-宋-兪庭椿
KR1d0007 禮經會元-宋-葉時
KR1d0008 太平經國書-宋-鄭伯謙
KR1d0009 周官總義-宋-易祓
KR1d0010 周禮訂義-宋-王與之
KR1d0011 鬳齋考工記解-宋-林希逸
KR1d0012 周禮句解-宋-朱申
KR1d0013 周禮集說-宋-闕名
KR1d0014 周官集傳-元-毛應龍
KR1d0015 周禮傳-明-王應電
KR1d0016 周禮全經釋原-明-柯尚遷
KR1d0017 周禮註疏刪翼-明-王志長
KR1d0018 欽定周官義疏-清-高宗弘曆
KR1d0019 周禮述註-清-李光坡
KR1d0020 周禮纂訓-清-李鍾倫
KR1d0021 周官集注-清-方苞
KR1d0022 禮說-清-惠士奇
KR1d0023 周官祿田考-清-沈彤
KR1d0024 周禮疑義擧要-清-江永
KR1d0026 儀禮-漢-
KR1d0027 儀禮疏-唐-賈公彥
KR1d0028 儀禮注疏-漢-鄭玄
KR1d0029 儀禮識誤-宋-張淳
KR1d0030 儀禮集釋-宋-李如圭
KR1d0031 儀禮釋宮-宋-李如圭
KR1d0032 儀禮圖-宋-楊復
KR1d0033 儀禮要義-宋-魏了翁
KR1d0034 儀禮逸經-元-吳澄
KR1d0035 儀禮集說-元-敖繼公
KR1d0036 經禮補逸-元-汪克寬
KR1d0037 欽定儀禮義疏-清-高宗弘曆
KR1d0038 儀禮鄭註句讀-清-張爾岐
KR1d0039 儀禮商-清-萬斯大
KR1d0040 儀禮述註-清-李光坡
KR1d0041 儀禮析疑-清-方苞
KR1d0042 儀禮章句-清-吳廷華
KR1d0043 補饗禮-清-諸錦
KR1d0044 禮經本義-清-蔡德晉
KR1d0045 宮室考-清-任啟運
KR1d0046 天子肆獻祼饋食禮-清-任啟運
KR1d0047 儀禮釋宮增注-清-江永
KR1d0048 儀禮小疏-清-沈彤
KR1d0049 儀禮集編-清-盛世佐
KR1d0050 內外服制通釋-宋-車垓
KR1d0051 讀禮通考-清-徐乾學
KR1d0052 禮記(正文)--
KR1d0053 禮記注疏-漢-鄭玄
KR1d0054 纂圖互註禮記-漢-
KR1d0055 禮記要義-宋-魏了翁
KR1d0056 月令解-宋-張虙
KR1d0057 禮記集說-宋-衞湜
KR1d0058 禮記纂言-元-吳澄
KR1d0059 禮記集說-元-陳澔
KR1d0060 禮記大全-明-胡廣
KR1d0061 禮記正義殘-唐-孔穎達
KR1d0062 月令明義-明-黃道周
KR1d0063 表記集傳-明-黃道周
KR1d0064 坊記集傳-明-黃道周
KR1d0065 緇衣集傳-明-黃道周
KR1d0066 儒行集傳-明-黃道周
KR1d0067 日講禮記解義-清-張廷玉
KR1d0068 欽定禮記義疏-清-高宗弘曆
KR1d0069 深衣考-清-黃宗義
KR1d0070 陳氏禮記集說補正-清-納喇性德
KR1d0071 禮記述註-清-李光坡
KR1d0072 禮記析疑-清-方苞
KR1d0073 檀弓疑問-清-邵泰衢
KR1d0074 禮記訓義擇言-清-江永
KR1d0075 深衣考誤-清-江永
KR1d0076 大戴禮記-漢-戴德
KR1d0077 夏小正戴氏傳-宋-傅崧卿
KR1d0078 三禮圖集注-宋-聶崇義
KR1d0079 三禮圖-明-劉績
KR1d0080 學禮質疑-清-萬斯大
KR1d0081 讀禮志疑-清-陸隴其
KR1d0082 郊社禘祫問-清-毛奇齡
KR1d0083 參讀禮志疑-清-汪紱
KR1d0084 禮書-宋-陳祥道
KR1d0085 儀禮經傳通解-宋-朱熹
KR1d0086 禮書綱目-清-江永
KR1d0087 五禮通考-清-泰蕙田
KR1d0088 書儀-宋-司馬光
KR1d0089 家禮-宋-朱熹
KR1d0090 泰泉鄉禮-明-黃佐
KR1d0091 朱子禮纂-清-李光地
KR1d0092 辨定祭禮通俗譜-清-毛奇齡