Kanseki Repository Catalog (20 種)

KR1i 樂類
KR1i0001 皇祐新樂圖記-宋-阮逸
KR1i0002 樂書-宋-陳暘
KR1i0003 律呂新書-宋-蔡元定
KR1i0004 瑟譜-元-熊朋來
KR1i0005 韶舞九成樂補-元-余載
KR1i0006 律呂成書-元-劉瑾
KR1i0007 苑洛志樂-明-韓邦奇
KR1i0008 鐘律通考-明-倪復
KR1i0009 樂律全書-明-朱載堉
KR1i0013 古樂經傳-清-李光地
KR1i0014 古樂書-清-應撝謙
KR1i0015 聖諭樂本解說-清-毛奇齡
KR1i0016 皇言定聲錄-清-毛奇齡
KR1i0017 竟山樂錄-清-毛奇齡
KR1i0018 李氏學樂錄-清-李塨
KR1i0019 樂律表微-清-胡彥昇
KR1i0020 律呂新論-清-江永
KR1i0021 律呂闡微-清-江永
KR1i0022 琴旨-清-王坦