Kanseki Repository Catalog (195 種)

KR3j 雜家類
KR3j0001 鬻子-周-鬻熊
KR3j0002 墨子-周-墨翟
KR3j0003 子華子-周-程本
KR3j0004 尹文子-周-尹文
KR3j0005 愼子-周-愼到
KR3j0006 鶡冠子-周-闕名
KR3j0007 公孫龍子-周-公孫龍
KR3j0008 鬼谷子-周-鬼谷子
KR3j0009 呂氏春秋-秦-呂不韋
KR3j0010 淮南鴻烈解-漢-劉安
KR3j0011 人物志-魏-劉卲
KR3j0012 金樓子-梁-孝元帝
KR3j0013 劉子-北齊-劉晝
KR3j0014 顏氏家訓-隋-顏之推
KR3j0015 長短經-唐-趙蕤
KR3j0016 兩同書-唐-羅隱
KR3j0017 化書-南唐-譚峭
KR3j0018 昭德新編-宋-晁迥
KR3j0019 芻言-宋-崔敦禮
KR3j0020 樂菴語錄-宋-李衡
KR3j0021 習學記言-宋-葉適
KR3j0022 本語-明-高拱
KR3j0023 白虎通義-漢-班固
KR3j0024 獨斷-漢-蔡邕
KR3j0025 古今注-晉-崔豹
KR3j0026 資暇集-唐-李匡乂
KR3j0027 刊誤-唐-李涪
KR3j0028 蘇氏演義-唐-蘇鶚
KR3j0029 兼明書-唐-丘光庭
KR3j0030 近事會元-唐-李上交
KR3j0031 東觀餘論-宋-黃伯思
KR3j0032 靖康緗素雜誌-宋-黃朝英
KR3j0033 猗覺寮雜記-宋-朱翌
KR3j0034 能改齋漫錄-宋-吳曾
KR3j0035 雲谷雜記-宋-張淏
KR3j0036 西溪叢語-宋-姚寬
KR3j0037 學林-宋-王觀國
KR3j0038 容齋隨筆-宋-洪邁
KR3j0039 攷古編-宋-程大昌
KR3j0040 演繁露-宋-程大昌
KR3j0041 緯略-宋-高似孫
KR3j0042 甕牖閒評-宋-袁文
KR3j0043 芥隱筆記-宋-龔頤正
KR3j0044 蘆浦日記-宋-劉昌詩
KR3j0045 野客叢書-宋-王楙
KR3j0046 坦齋通編-宋-邢凱
KR3j0047 攷古質疑-宋-葉大慶
KR3j0048 經外雜抄-宋-魏了翁
KR3j0049 古今攷-宋-魏了翁
KR3j0050 潁川語小-宋-陳叔方
KR3j0051 賓退錄-宋-趙與旹
KR3j0052 學齋佔畢-宋-史繩祖
KR3j0053 鼠璞-宋-戴埴
KR3j0054 朝野類要-宋-趙升
KR3j0055 果學紀聞-宋-王應麟
KR3j0056 識遺-宋-羅璧
KR3j0057 愛日齋叢抄-宋-葉□
KR3j0058 日損齋筆記-元-黃溍
KR3j0059 丹鉛餘錄-明-楊愼
KR3j0060 譚苑醍醐-明-楊愼
KR3j0061 藝彀-明-鄧伯羔
KR3j0062 正楊-明-陳耀文
KR3j0063 疑耀-明-張萱
KR3j0064 名義考-明-周祈
KR3j0065 徐氏筆精-明-徐𤊹
KR3j0066 通雅-明-方以智
KR3j0067 巵林-明-周嬰
KR3j0068 拾遺錄-明-胡爌
KR3j0069 義府-清-黃生
KR3j0070 日知錄-清-顧炎武
KR3j0071 藝林彙考-清-沈自南
KR3j0072 潛邱劄記-清-閻若璩
KR3j0073 湛園札記-清-姜宸英
KR3j0074 白田雜著-清-王懋竑
KR3j0075 樵香小記-清-何琇
KR3j0076 義門讀書記-清-何焯
KR3j0077 管城碩記-清-徐文靖
KR3j0078 訂譌雜錄-清-胡鳴玉
KR3j0079 識小織-清-董豐垣
KR3j0080 論衡-漢-王充
KR3j0081 風俗通義-漢-應劭
KR3j0082 羣書治要-唐-
KR3j0083 封氏聞見記-唐-封演
KR3j0084 尚書故實-唐-李綽
KR3j0085 灌畦暇語-唐-闕名
KR3j0086 春明退朝錄-宋-宋敏求
KR3j0087 宋景文筆記-宋-宋祁
KR3j0088 東原錄-宋-龔鼎臣
KR3j0089 王氏談錄-宋-王欽臣
KR3j0090 麈史-宋-王得臣
KR3j0091 文昌雜錄-宋-龐元英
KR3j0092 夢溪筆談-宋-沈括
KR3j0093 仇池筆記-宋-蘇軾
KR3j0094 東坡志林-宋-蘇軾
KR3j0095 珩璜新論-宋-孔平仲
KR3j0096 晁氏客語-宋-晁說之
KR3j0097 師友談記-宋-李廌
KR3j0098 楊公筆錄-宋-楊彥齡
KR3j0099 呂氏雜記-宋-呂希哲
KR3j0100 冷齋夜話-宋-釋惠洪
KR3j0101 苗洧舊聞-宋-朱辨
KR3j0102 元城語錄解-宋-馬永卿
KR3j0103 嬾眞子-宋-馬永卿
KR3j0104 春渚紀聞-宋-何薳
KR3j0105 石林燕語-宋-葉夢得
KR3j0106 避暑錄話-宋-葉夢得
KR3j0107 巖下放言-宋-葉夢得
KR3j0108 却掃編-宋-徐度
KR3j0109 五總志-宋-吳坰
KR3j0110 紫微雜說-宋-呂本中
KR3j0111 辯言-宋-員興宗
KR3j0112 墨莊漫錄-宋-張邦基
KR3j0113 寓簡-宋-沈作喆
KR3j0114 欒城遺言-宋-蘇籀
KR3j0115 東園叢說-宋-李如箎
KR3j0116 常談-宋-吳箕
KR3j0117 雲麓漫抄-宋-趙彥衞
KR3j0118 示兒編-宋-孫奕
KR3j0119 游宧紀聞-宋-張世南
KR3j0120 密齋筆記-宋-謝采伯
KR3j0121 梁谿漫志-宋-費袞
KR3j0122 澗泉日記-宋-韓淲
KR3j0123 老學庵筆記-宋-陸游
KR3j0124 愧郯錄-宋-岳珂
KR3j0125 袪疑說-宋-儲泳
KR3j0126 琴堂諭俗編-宋-鄭玉道
KR3j0127 鶴林玉露-宋-羅大經
KR3j0128 貴耳集-宋-張端義
KR3j0129 吹劍錄外集-宋-俞文豹
KR3j0130 腳氣集-宋-車若水
KR3j0131 藏一話腴-宋-陳郁
KR3j0132 佩韋齋輯聞-宋-俞德鄰
KR3j0133 書齋夜話-宋-俞琰
KR3j0134 齊東野語-宋-周密
KR3j0135 困學齋雜錄-元-鮮于樞
KR3j0136 隱居通義-元-劉壎
KR3j0137 湛淵靜語-元-白挺
KR3j0138 敬齊古今黈-元-李治
KR3j0139 日聞錄-元-李翀
KR3j0140 勤有堂隨錄-元-陳櫟
KR3j0141 玉堂嘉話-元-王惲
KR3j0142 庶齋老學叢談-元-盛如梓
KR3j0143 研北雜誌-元-陸友
KR3j0144 北軒筆記-元-陳世隆
KR3j0145 閒居錄-元-吾丘衍
KR3j0146 雪履齋筆記-元-郭翼
KR3j0147 霏雪錄-明-鎦績
KR3j0148 蠡海集-明-王逵
KR3j0149 草木子-明-葉子奇
KR3j0150 胡文穆雜著-明-胡廣
KR3j0151 讕言長語-明-曹安
KR3j0152 蟫精雋-明-徐伯齡
KR3j0153 震澤長語-明-王鏊
KR3j0154 井觀瑣言-明-鄭瑗
KR3j0155 南園漫錄-明-張志淳
KR3j0156 雨航雜錄-明-馮時可
KR3j0157 採芹錄-明-徐三重
KR3j0158 畫禪室隨筆-明-董其昌
KR3j0159 六研齋筆記-明-李日華
KR3j0160 物理小識-明-方以智
KR3j0161 春明夢餘錄-清-孫承澤
KR3j0162 居易錄-清-王士禛
KR3j0163 池北偶談-清-王士禛
KR3j0164 香祖筆記-清-王士禛
KR3j0165 分甘餘話-清-王士禛
KR3j0166 古夫于亭雜錄-清-王士禛
KR3j0167 洞天清錄-宋-趙希鵠
KR3j0168 負暄野錄-宋-陳槱
KR3j0169 雲烟過眼錄-宋-周密
KR3j0170 格古要論-明-曹昭
KR3j0171 竹嶼山房雜部-明-宋詡
KR3j0172 遵生八牋-明-高濂
KR3j0173 清祕藏-明-張應文
KR3j0174 長物志-明-文震亨
KR3j0175 韻石齋筆談-清-姜紹書
KR3j0176 七頌堂識小錄-清-劉體仁
KR3j0177 硯山齋雜記-清-孫承澤
KR3j0178 意林-唐-馬總
KR3j0179 紺珠集-宋-朱勝非
KR3j0180 類說-宋-曾慥
KR3j0181 事實類苑-宋-江少虞
KR3j0182 仕學規範-宋-張鎡
KR3j0183 自警編-宋-趙善璙
KR3j0184 言行龜鑑-元-張光祖
KR3j0185 說孚-明-陶宗儀
KR3j0186 玉芝堂談薈-明-徐應秋
KR3j0187 元明事類鈔-清-姚之駰
KR3j0188 儼山外集-明-陸深
KR3j0189 古今說海-明-陸楫
KR3j0190 少室山房筆叢-明-胡應麟
KR3j0191 鈍吟雜錄-清-馮班
KR3j0192 新論-漢-桓譚
KR3j0193 忍經-元-吳亮
KR3j0194 尸子-周-尸佼