Kanseki Repository Catalog (113 種)

KR4c 別集類-唐
KR4c0001 東臯子集-唐-王績
KR4c0002 寒山詩集-唐-釋寒山
KR4c0003 王子安集-唐-王勃
KR4c0004 盈川集-唐-楊炯
KR4c0005 盧昇之集-唐-盧照鄰
KR4c0006 駱丞集-唐-駱賓王
KR4c0007 駱賓王文集-唐-
KR4c0008 陳拾遺集-唐-陳子昂
KR4c0009 張燕公集-唐-張說
KR4c0010 李北海集-唐-李邕
KR4c0011 曲江集-唐-張九齡
KR4c0012 李太白文集-唐-李白
KR4c0013 李太白集分類補註-唐-李白
KR4c0014 李太白集注-唐-李白
KR4c0015 九家集注杜詩-唐-杜甫
KR4c0016 唐皇甫冉詩集-唐-
KR4c0017 補注杜詩-唐-杜甫
KR4c0018 集千家註杜工部詩集-唐-杜甫
KR4c0019 杜詩攟-明-唐元竑
KR4c0020 杜詩詳註-清-仇兆鰲
KR4c0021 須溪先生校本唐王右丞集-唐-
KR4c0022 王右丞集箋注-唐-王維
KR4c0023 高常侍集-唐-高適
KR4c0024 常建詩-唐-常建
KR4c0025 孟浩然集-唐-孟浩然
KR4c0026 唐儲光羲詩集-唐-儲光羲
KR4c0027 次山集-唐-元結
KR4c0028 顏魯公集-唐-顏眞卿
KR4c0029 岑嘉州詩-唐-
KR4c0030 宗玄集-唐-吳筠
KR4c0031 杼山集-唐-釋皎然
KR4c0032 劉隨州集-唐-劉長卿
KR4c0033 韋蘇州集-唐-韋應物
KR4c0034 毗陵集-唐-獨孤及
KR4c0035 蕭茂挺文集-唐-蕭穎士
KR4c0036 李遐叔文集-唐-李華
KR4c0037 錢仲文集-唐-錢起
KR4c0039 翰苑集-唐-陸贄
KR4c0040 權文公集-唐-權德輿
KR4c0041 權載之文集-唐-
KR4c0042 韓集擧正-宋-方崧卿
KR4c0043 原本韓集考異-宋-朱熹
KR4c0044 別本韓文考異-唐-韓愈
KR4c0045 五百家注昌黎文集-唐-韓愈
KR4c0046 東雅堂昌黎集註-唐-韓愈
KR4c0047 韓集點勘-清-陳景雲
KR4c0048 柳河東集-唐-柳宗元
KR4c0049 柳河東集注-唐-柳宗元
KR4c0050 五百家註柳先生集-唐-柳宗元
KR4c0051 劉賓客文集-唐-劉禹錫
KR4c0052 呂衡州集-唐-呂溫
KR4c0053 張司業集-唐-張籍
KR4c0054 皇甫持正集-唐-皇甫湜
KR4c0055 李文公集-唐-李翱
KR4c0056 歐陽行周文集-唐-歐陽詹
KR4c0057 李元賓文編-唐-李觀
KR4c0058 孟東野詩集-唐-孟郊
KR4c0059 長江集-唐-賈島
KR4c0061 歌詩編-唐-
KR4c0062 箋註評點李長吉歌詩-唐-李賀
KR4c0063 絳守居園池記-唐-樊宗師
KR4c0064 王司馬集-唐-王建
KR4c0065 沈下賢集-唐-沈亞之
KR4c0066 追昔遊集-唐-李紳
KR4c0067 會昌一品集-唐-李德裕
KR4c0068 元氏長慶集-唐-元禛
KR4c0069 白氏長慶集-唐-白居易
KR4c0070 白香山詩集-唐-白居易
KR4c0071 鮑溶詩集-唐-鮑溶
KR4c0072 樊川集-唐-杜牧
KR4c0073 姚少監詩集-唐-姚合
KR4c0074 李義山詩集-唐-李商隱
KR4c0075 李義山詩集注-唐-李商隱
KR4c0076 李義山文集箋註-唐-李商隱
KR4c0077 溫庭筠詩集-唐-
KR4c0078 溫飛卿詩集箋注-唐-溫庭筠
KR4c0079 丁卯詩集-唐-許渾
KR4c0080 文泉子集-唐-劉蜕
KR4c0081 李羣玉詩集-唐-李羣玉
KR4c0082 黎嶽集-唐-李頻
KR4c0083 孫可之集-唐-孫樵
KR4c0084 麟角集-唐-王棨
KR4c0085 曹祠部集-唐-曹鄴
KR4c0086 碧雲集-南唐-
KR4c0087 唐李推官披沙集-唐-
KR4c0088 文藪-唐-皮日休
KR4c0089 笠澤藂書-唐-陸龜蒙
KR4c0090 甫里集-唐-陸龜蒙
KR4c0091 咏史詩-唐-胡曾
KR4c0092 玉川子詩集-唐-
KR4c0093 宋之問集-唐-
KR4c0094 雲臺編-唐-鄭谷
KR4c0095 司空表聖文集-唐-司空圖
KR4c0096 司空表聖詩集-唐-
KR4c0097 朱慶餘詩集-唐-
KR4c0098 韓內韓別集-唐-韓偓
KR4c0099 唐風集-唐-杜荀鶴
KR4c0100 桂苑筆耕集-唐-
KR4c0101 唐秘書省正字先輩徐公釣磯文集-唐-
KR4c0102 唐英歌詩-唐-吳融
KR4c0103 唐黃先生文集-唐-
KR4c0104 玄英集-唐-方干
KR4c0105 黃御史集-唐-黃滔
KR4c0106 羅昭諫集-唐-羅隱
KR4c0107 徐正字詩賦-唐-徐寅
KR4c0108 甲乙集-唐-
KR4c0109 白蓮集-唐-釋齊己
KR4c0110 禪月集-唐-釋貫休
KR4c0111 浣花集-唐-韋莊
KR4c0112 廣成集-後蜀-杜光庭
KR4c0113 周賀詩集-唐-
KR4c0114 李丞相詩集-南唐-