Kanseki Repository Catalog (88 種)

KR4j 詞曲類
KR4j0001 珠玉詞-宋-晏殊
KR4j0002 六一詞-宋-歐陽修
KR4j0003 樂章集-宋-柳永
KR4j0004 安陸集-宋-張先
KR4j0005 東坡詞-宋-蘇軾
KR4j0006 山谷詞-宋-黃庭堅
KR4j0007 山谷琴趣外篇-宋-
KR4j0008 淮海詞-宋-秦觀
KR4j0009 書舟詞-宋-程垓
KR4j0010 小山詞-宋-晏幾道
KR4j0011 晁无咎詞-宋-晁補之
KR4j0012 姑溪詞-宋-李之儀
KR4j0014 東堂詞-宋-毛滂
KR4j0015 片玉詞-宋-周邦彥
KR4j0016 初寮詞-宋-王安中
KR4j0017 聖求詞-宋-呂濱老
KR4j0018 友古詞-宋-蔡伸
KR4j0019 和清眞詞-宋-方千里
KR4j0020 石林詞-宋-葉夢得
KR4j0021 丹陽詞-宋-葛勝仲
KR4j0022 筠谿樂府-宋-李彌遜
KR4j0023 虛齋樂府-宋-
KR4j0024 坦菴詞-宋-趙師使
KR4j0025 酒邊詞-宋-向子諲
KR4j0026 無住詞-宋-陳與義
KR4j0027 漱玉詞-宋-李清照
KR4j0028 竹坡詞-宋-周紫芝
KR4j0029 蘆川詞-宋-張元幹
KR4j0030 東浦詞-金-韓玉
KR4j0031 孏窟詞-宋-侯寘
KR4j0032 逃禪詞-宋-楊无咎
KR4j0033 于湖詞-宋-張孝洋
KR4j0034 海野詞-宋-曾覿
KR4j0035 審齋詞-宋-王千秋
KR4j0036 介菴詞-宋-趙彥端
KR4j0037 歸愚詞-宋-葛立方
KR4j0038 克齋詞-宋-沈端節
KR4j0039 龍川詞-宋-陳亮
KR4j0040 稼軒詞-宋-辛棄疾
KR4j0041 西樵語業-宋-楊炎正
KR4j0042 樵隱詞-宋-毛幵
KR4j0043 放翁詞-宋-陸游
KR4j0044 知稼翁詞-宋-黃公度
KR4j0045 蒲江詞-宋-廬祖皐
KR4j0046 平齋詞-宋-洪咨夔
KR4j0047 白石道人歌曲-宋-姜夔
KR4j0048 夢窗稿-宋-吳文英
KR4j0049 惜香樂府-宋-趙長卿
KR4j0050 龍洲詞-宋-劉過
KR4j0051 竹屋癡語-宋-高觀國
KR4j0052 山中白雲詞-宋-張炎
KR4j0053 竹山詞-宋-蔣捷
KR4j0054 竹齋詩餘-宋-黃機
KR4j0055 梅溪詞-宋-史達祖
KR4j0056 散花菴詞-宋-黃昇
KR4j0057 石屏詞-宋-戴復古
KR4j0058 斷腸詞-宋-朱淑眞
KR4j0059 天籟集-元-白樸
KR4j0060 蛻巖詞-元-張翥
KR4j0061 珂雪詞-清-曹貞吉
KR4j0062 花間集-後蜀-趙崇祚
KR4j0063 尊前集--闕名
KR4j0064 梅苑-宋-黃大與
KR4j0065 樂府雅詞-宋-曾慥
KR4j0066 花菴詞選-宋-黃昇
KR4j0067 中興以來絕妙詞選-宋-
KR4j0068 雍熙樂府-明-
KR4j0069 白雪齋選訂樂府吳騷合編-明-
KR4j0070 草堂詞餘--闕名
KR4j0071 絕妙好詞箋-宋-周密
KR4j0072 樂府補題-宋-陳恕可
KR4j0073 花草稡編-明-陳耀文
KR4j0074 御選歷代詩餘-清-聖祖玄燁
KR4j0075 詞綜-清-朱彝尊
KR4j0076 十五家詞-清-孫默
KR4j0077 增修箋註妙選羣英草堂詩餘前後集-宋-
KR4j0078 碧鷄漫志-宋-王灼
KR4j0079 頤堂先生文集-宋-
KR4j0081 朝野新聲太平樂府-元-
KR4j0083 渚山堂詞話-明-陳霆
KR4j0084 西河詩話-清-毛奇齡
KR4j0085 詞苑叢談-清-徐釚
KR4j0086 御定詞譜-清-王奕清
KR4j0087 詞律-清-萬樹
KR4j0088 顧曲雜言-明-沈德符
KR4j0089 御定曲譜-清-王奕清
KR4j0090 中原音韻-元-周德清