KR1a0068 讀易私言-元-許衡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部一
 讀易私言   易𩔖
 提要
  臣/等謹案讀易私言一卷元許衡撰衡字平
  仲河内人官至集賢殿大學士兼國子祭酒
  諡文正事迹具元史其書論六爻之徳位大
  旨多𤼵明繫辭傳同功異位柔危剛勝之義
  而又𩔖聚各卦畫之居于六位者分别觀之
[000-1b]
  葢健順動止入說陷麗之吉凶悔吝又視乎
  所值之時而必以正且得中為上孔子彖象
  傳每以當位不當位得中行中為言衡所𤼵
  明葢本斯㫖此書本在衡文集中元蘇天爵
  文𩔖明劉昌中州文表皆載之
  國朝曹溶採入學海𩔖編通志堂刋九經解遂
  從舊本收入而何焯校正九經解目録以為
  即元李簡之書今考簡所撰學易編其書具
[000-2a]
  在未嘗與此書相複且永樂大典所載亦作
  許衡則非李簡書明甚焯之所校不知何以
  云然也乾隆四十年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀