KR1a0093 讀易餘言-明-崔銑 (master)


[000-1a]
讀易餘言原序
銑童丱居陜聞蜀蘇氏茂之講易心樂之先君子亦篤
好是經采長明訓咸出手録及壯仕于京會友繹習官
為翰林得閲秘書至今五十年銑齒六十有三憂喜夷
險履行處運亡一日而不體夫易也先儒解什詳矣繁
矣好竒者求義於𧰼流為詭誕飛伏内甲五行互體以
彼小術蕪我聖典夫皇羲畫卦文王周公係詞夫子作
翼一也謂易道加詳可爾乃曰有羲易有文易有孔易
[000-1b]
支矣哉易有聖人之道四今尚𧰼者亡其裁尚占者失
其法因夫子之贊明三聖之㫖以貞夫變以正其履𫝊
是者倡於王弼備於程子斯時之宜也易之要也爰述
管見于篇以暢二氏之疑者云嘉靖庚子冬十一月庚
子洹野崔銑序
[000-2a]
欽定四庫全書   經部一
 讀易餘言    易𩔖
 提要
  臣/等謹案讀易餘言五巻明崔銑撰銑字仲
  鳬一字子鍾安陽人𢎞治乙丑進士官至南
  京禮部侍郎諡文敬事蹟具明史儒林𫝊是
  書以程𫝊為主而兼采王弼呉澄之説與朱
  子本義頗有異同大㫖舎象數而闡理故謂
[000-2b]
  陳摶所傳圖象皆衍術數與易無干諸儒卦
  變之説亦支離無取其上經卦畧下經卦畧
  大象説皆但標卦名不載經文繫辭輯說卦
  訓則備録傳文盖書非一時之所著故體例
  偶殊且經有卦名而繫辭說卦無章名其勢
  亦不能不異也惟刪說卦廣𧰼八章而别以
  蔡清之説増損之又集卦襍卦文言三傳一
  概從刪則未免改經之嫌也要其篤實近理
[000-3a]
  固不失為洛閩之𫝊朱彞尊經義考載銑讀
  易餘言五巻又載銑易大象說一卷考此書
  第三卷即大𧰼說彝尊以其别本單行遂析
  為二偶未考也今附著於此不更複出焉乾
  隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀