KR1a0138 易圖明辨-清-胡渭 (master)


[000-1a]
易圖明辨題辭
古者有書必有圖圖以佐書之所不能盡也凡天文地
理鳥獸草木宫室車旗服飾器用世系位著之類非圖
則無以示隠賾之形明古今之制故詩書禮樂春秋皆
不可以無圖唯易則無所用圖六十四卦二體六爻之
畫即其圖矣白黑之㸃九十之數方圓之體復姤之變
何為哉其卦之次序方位則乾坤三索出震齊巽二章
盡之矣圖可也安得有先天後天之别河圖之象自古
[000-1b]
無𫝊從何擬議洛書之文見於洪範奚闗卦爻五行九
宫初不為易而設參同契先天太極特借易以明丹道
而後人或指為河圗或指為洛書妄矣妄之中又有妄
焉則劉牧所宗之龍圖蔡元定所宗之闗子明易是也
此皆偽書九十之是非又何足校乎故凡為易圖以附
益經之所無者皆可廢也就邵子四圖論之則横圖義
不可通而圓圖别有至理何則以其為丹道之所寓也
俞琰曰先天圖雖易道之緒餘亦君子養生之切務人
[000-2a]
曰丹家之説雖出於易不過依倣而託之者初非易之
本義因作易外别傳以明之故吾謂先天之圖與聖人
之易離之則雙美合之則兩傷伊川不列於經首固所
以尊聖人亦所以全陳邵也觀吾書者如以為西山之
戎首紫陽之罪人則五百年來有先我而當之者矣吾
其可末減也夫康熙丙戌上已七十四叟東樵胡渭書
於顒溪客舍
[000-3a]
欽定四庫全書  經部一
 易圗明辨目錄   易類
 卷一
  河圗洛書
 卷二
  五行
  九宫
 卷三
[000-3b]
  周易參同契
  先天太極
 卷四
  龍圗
  易數鉤隠圗
 卷五
  啟蒙圗書
 卷六
[000-4a]
  先天古易上
 卷七
  先天古易下
 卷八
  後天之學
 卷九
  卦變
 卷十
[000-4b]
  象數流弊
  臣/等謹案易圖明辨十卷
  國朝胡渭撰渭原名渭生字朏明號東樵徳清
  人是書專為辨定圖書而作初陳摶惟闡易
  理衍為諸圖其圖本凖易而生故以卦爻反
  覆研求無不符合傳者務神其説遂歸其圖
  於伏羲謂易反由圖而作又因繫詞河圖洛
  書之文取大衍算數作五十五㸃之圖以當
[000-5a]
  河圖取乾鑿度太乙九宫法造四十五㸃之
  圖以當洛書其隂陽竒偶亦一一與易相應
  傳者益神其説又真以為龍馬神龜之所負
  謂伏羲由此而有先天之圖實則唐以前書
  絶無一字之符騐而突出于北宋之初夫測
  中星而造儀器以騐中星無不合然不可謂
  中星生于儀器也候交食而作算經以騐交
  食無不合然不可謂交食生於算經也由邵
[000-5b]
  子以及朱子亦但取其數之巧合而未暇究
  其太古以來從誰授受故易學啓蒙及易本
  義前九圖皆沿其説同時袁樞薛季宣皆有
  異論然考宋史儒林傳易學啟蒙朱子本屬
  蔡元定創稿非所自撰晦菴大全集中載答
  劉君房書曰啟蒙本欲學者且就大傳所言
  卦畫蓍數推尋不須過為浮説而自今觀之
  如河圖洛書亦不免尚有剰語至於本義卷
[000-6a]
  首九圖王懋竑白田襍著以文集語類鉤稽
  參考多相矛盾信其為門人所依附其説尤
  明則朱子當日亦未嘗堅主其説也元陳應
  潤作爻變易藴始指先天諸圖為道家假借
  易理以為修煉之術呉澄歸有光諸人亦相
  繼排擊各有論述
  國朝毛竒齡作圖書原舛編黄宗羲作易學象
  數論黄宗炎作圖書辨惑爭之尤力然皆各
[000-6b]
  據所見抵其罅隙尚未能窮溯本末一一抉
  所自來渭此書卷一辨河圖洛書卷二辨五
  行九宫卷三辨周易參同先天太極卷四辨
  龍圖易數鉤隠圖卷五辨啟蒙圖書卷六卷
  七辨先天古易卷八辨後天之學卷九辨卦
  變卷十辨象數流弊皆引據舊文互相參證
  以箝依托者之口使學者知圖書之説雖言
  之有故執之成理乃修煉術數二家旁分易
[000-7a]
  學之支流而非作易之根柢視所作禹貢錐
  指尤為有功於經學矣乾隆四十六年二月
  恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀