KR1b0015 五誥解-宋-楊簡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部二
 五誥解    書類
 提要
  臣/等謹案五誥解四卷宋楊簡撰簡有慈湖
  易𫝊已著録昔韓愈稱周誥殷盤佶屈聱牙
  宋儒如吕祖謙書説亦先釋周誥而後及虞
  夏商書葢先通其難通者則其餘易於究尋
  簡作是書惟解康誥以下五篇亦是意也簡
[000-1b]
  受學於陸九淵如舉新民保赤之政推本於
  心學又當字説盛行之後喜穿鑿字義為新
  竒之論措辭亦迂曲委重未能暢所欲言然
  如康誥言恵不恵懋不懋則歸重於君身服
  念旬時則疑孔𫝊三月為過乆酒誥厥心疾
  狠指民心而言召誥顧畏于民碞謂民愚而
  神可畏如碞險洛誥公無困哉謂困有倦勤
  之意皆能駁正舊文自抒心得至如先卜黎
[000-2a]
  水用鄭康成顧彪之説封康叔時未營洛邑
  用蘇氏書𫝊之説復子明辟之訓詁圻父薄
  違之句讀用王氏書義之説又能兼綜羣言
  不専主一家之學矣此書世乆失𫝊文淵閣
  書目作一冊焦竑經籍志作一卷朱彛尊經
  義考以為未見今從永樂大典各韻中按條
  薈萃惟闕梓材一篇餘皆章句完善謹依經
  文前後釐為四卷乾隆四十六年九月恭校
[000-2b]
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀