KR1c0037 讀詩私記-明-李先芳 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部三
 讀詩私記   詩類
 提要
  臣/等謹案讀詩私記五卷明李先芳撰先芳字
  伯承號北山監利人嘉靖丁未進士官至尚寳
  司少卿明史文苑傳載王世貞所定廣五子
  先芳其一也是書成於隆慶四年所釋大抵
  多從毛鄭毛鄭有所難通則㕘之吕氏讀詩
[000-1b]
  記嚴氏詩緝諸書其自序曰文公謂小序不
  得小雅之說一舉而歸之刺馬端臨謂文公
  不得鄭衛之風一舉而歸之淫胥有然否不
  自揣量折衷其間云云葢不専主一家者故
  其議論平和絶無區别門户之見如説鄭風
  子衿仍從學校之義則不取宋學謂國風小
  雅初無變正之名則不從漢説至楚茨南山
  等四篇則小序與集傳之説並存不置可否
[000-2a]
  葢小序皆以為刺幽王義有難通而集傳所
  云又於古無考故闕所疑也雖援據不廣時
  有闕畧要其大綱與鑿空臆撰者殊矣朱彛
  尊經義考載先芳有毛詩考正不列卷數註
  曰未見而不載此書其為一書兩書葢不可
  考然此書亦多辨定毛傳或彛尊傳聞未審
  誤犯其名歟乾隆四十四年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
讀詩私記原序
芳自童時授詩于黄静軒先生講周南樂只君子福履
綏之據朱註以君子作后妃及鄭衛風淫奔之詞過半
意竊疑之既授易于伯考䝉泉公遂廢前業諸不遑究
者三十餘年矣頃因歸田之暇莊誦朱註并考東萊讀
詩記及十三經註䟽大全諸家採其近理易簡者羅緝
成帙始信前所疑者非妄也呂氏依倚小序朱子多出
已見據已見則如将仲子拒祭仲之諫丘中麻引子嗟
[000-3b]
之賢木瓜報齊桓之功青衿惜學校之廢無故而坐之
以淫據小序則如楚茨以下四章為農務之報成瞻洛
以下四章為君臣之宴樂何因而槩之以刺故文公謂
小序不得小雅之說一舉而歸之刺馬端臨亦曰文公
不得衛鄭之風一舉而歸之淫胥有然否邇者不自揣
量折衷其間間為一解題曰私記非敢擬議前人各言
其志俾勿忘耳但時制以朱註列學官而變風變雅有
司不以命題師生不復授受大經未徧閱而類取科名
[000-4a]
者不少况他註乎顧予言非迂儒則妄人也姑藏之山
中以備考訂云隆慶四年秋日濮陽後學李先芳謹識