KR1d0050 內外服制通釋-宋-車垓 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部四
 内外服制通釋  禮類二附錄/
 提要
  臣/等謹案内外服制通釋七卷宋車垓撰垓
  字經臣天台人咸淳中由特奏名授迪功郎
  浦城縣尉以年老不赴徳祐二年卒垓及從
  兄若水皆受業於季父安行安行受業於陳
  埴埴受業於朱子故垓是書一仿文公家禮
[000-1b]
  而補其所未備有圖有説有名義有提要凡
  正服義服加服降服皆推闡明晰具有條理
  牟楷序謂家禮著所當然此釋其所以然葢
  不誣也朱彛尊經義考曰車氏書余所儲者
  闕第八卷以後卷八書目為三殤以次降服
  如應服期而殤者則降服大功應服大功而
  殤者降服小功應服小功而殤者降服緦麻
  卷九為深衣疑義其標題則仍稱九卷註存
[000-2a]
  而不註闕盖未敢斷後二卷之必佚然今所
  傳冩皆與彛尊本同則此二卷已佚矣據馬
  良驥所作垓行狀其深衣疑義本别為一書
  特附録於此書之後良驥所舉用皇氏廣頭
  在下之註以續袵為裳之上衣之旁者説亦
  頗合惜其全文不可睹也乾隆四十六年十
  一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
余聞雙峰先生服制有書舊矣而常恨莫之見也年幾
耳順先生之子大雅翁始編以示余且俾題其首余以
晚學辭弗獲遂為之言曰美哉是書其文公家禮之羽
翼歟或曰喪服之制家禮備矣此書之作不殆於贅乎
哉余謂不然家禮著其所當然此則釋其所當然也孔
子曰民可使由之不可使知之徒由之而不求以知之
可乎哉此先生之書所以作也然禮有冠昏喪祭而此
獨有取於喪又何歟禮之行由於俗之厚俗之厚由於
[000-3b]
喪之重也周公所以成周家忠厚之俗亦惟喪祭之重
而已喪祭之重民俗之厚也民俗厚而后冠昏之禮可
行矣噫親喪固所自盡也世降俗澆齊斬且莫之盡况
期功乎期功之正者且莫之盡况若義若降若加者乎
噫安得如先生者出而司風俗之柄即是書而躬行之
且律天下之人盡行之則變澆為淳有不難者矣噫後
之人讀是書而昧於天理者烏足以知先生之心哉先
生姓車氏諱垓字經臣玉峰先生之委也至元後已夘
[000-4a]
暢月下澣葛屋野人牟楷仲裴謹序