KR1d0062 月令明義-明-黃道周 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部四
 月令明義   禮類三禮記之屬/
 提要
  臣/等謹案月令明義四卷明黄道周撰道周
  有易象正已著録崇禎十一年道周官少詹
  事注禮記五篇以進此其一也其説以二至
  二分四立皆歸于中央之土為取則於洛書
  之中五而五氣於以分布此嵗功所由成政
[000-1b]
  事所從出故作月令氣候生合總圖又以月
  令載昏旦中星故有十二月中星圖併細載
  中星距極逺近度數及寅泰夘大壯十二卦
  彖象以為此聖人敷治之原每一月分為一
  章其日躔星度則各列原本於前而别列授
  時厯新測於後考堯典中星與月令不同故
  大衍厯議曰顓頊厯即夏厯湯作殷厯更以
  十一月甲子合朔冬至為上元周人因之距
[000-2a]
  羲和千祀昏明中星俱差半次是不韋更考
  中星斷取近距然先儒論説大扺推求差分
  而不追改經文至唐明皇始黜月令舊文更
  附益時事名御刪定月令改置禮記第一故
  開成石經于昏旦中星悉改從唐厯宋景祐
  二年仍復舊本月令而唐月令別行以其變
  亂古經不足垂訓故也道周乃別立經文曰
  孟春之月日在危昏昴中旦房中仲春之月
[000-2b]
  日在東壁昏參中旦箕中云云是又道周自
  為月令蹈唐人之失殊為未協特其所注雜
  采易象夏小正逸周書管子國語參稽考證
  於經義頗有闡發其臚舉史傳亦皆意存規
  戒非漫為推衍禨祥則改經雖謬而其隨事
  納誨之忱固無悖於經義不妨因人而存其
  書也乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
欽定四庫全書
 月令明義卷首
      明 黄道周 撰
 圖凡十三/  月令氣候生合總圖
  寅月中星圖卯月中星圖辰月中星圖
  巳月中星圖午月中星圖未月中星圖
  申月中星圖酉月中星圖戌月中星圖
  亥月中星圖子月中星圖 丑月中星圖
[000-5a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-5b]
月令寅月昏旦中星圖第一附星度距極/併易卦爻象
[000-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-6b]
 
月令卯月昏旦中星圖第二
[000-7a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-7b]
 
月令辰月昏旦中星圖第三
[000-8a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-8b]
 
月令巳月昏旦中星圖第四
[000-9a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-9b]
 
月令午月昏旦中星圖第五
[000-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-10b]
 
月令未月昏旦中星圖第六
[000-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-11b]
 
月令申月昏旦中星圖第七
[000-12a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-12b]
 
月令酉月昏旦中星圖第八
[000-13a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-13b]
 
月令戌月昏旦中星圖第九
[000-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-14b]
月令亥月昏旦中星圖第十
[000-15a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-15b]
月令子月昏旦中星圖第十一
[000-16a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-16b]
月令丑月昏旦中星圖第十二
[000-17a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[000-17b]
 
 
 
 
 
 
 
 月令明義卷首