KR1e0046 春秋講義-宋-戴溪 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋講義    春秋類
 提要
  臣/等謹案春秋講義四卷宋戴溪撰溪有續
  吕氏家塾讀詩記已著錄開禧中溪為資善
  堂說書累轉太子詹事景獻太子命類易詩
  書春秋論語孟子通鑑各為説以進此即其
  春秋說也書中如有齊襄迫紀侯去國為托
[000-1b]
  復讎以欺諸侯以秦與楚滅庸為由巴蜀通
  道以屢書公如晉至河乃復為晉人啟季氏
  出君之漸以定公戊辰即位為季氏有不立
  定公之心皆具有理解而時當韓侂胄北伐
  敗衂和議再成故於内修外攘交鄰經武之
  道尤惓惓焉至卒葬之類並闕而不擇考宋
  代於喪服之制避忌頗深如何居居字語出
  檀弓禮部韻畧即不載其他可知溪之不釋
[000-2a]
  此類盖當時講幄之體也嘉定癸未五月溪
  長子桷鋟木金陵學舍沈光序之寳慶丙戌
  牛大年復刻于泰州其序稱是書期於啟沃
  君聽天下學士不可得而聞盖非經生訓詁
  家言故流傳未廣陳氏書録解題不著于録
  殆以是歟宋史藝文志作四卷王瓉温州志
  作三卷朱彞尊經義考註曰已佚今外間絶
  無傳本惟永樂大典所採尚散見各條經文
[000-2b]
  之下今謹為裒輯校正自僖公十四年秋至
  三十三年襄公十六年三月至三十一年永
  樂大典所缺則取黄震日抄所引補之仍從
  宋史釐為四卷而毎卷又各分上下其所釋
  經文多從左氏故其間從公榖者並附案語
  于下方焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
春秋講義原序
漢儒誦其師説曰為人君父者不可不通春秋為人臣
子者不可不通春秋至哉言乎漢人頗識此意東宫藩
邸命夫惇誨故老名儒師傅授以是學仲舒相江都貫
公為河間博士東平中山長沙梁王之傅三傳皆有師
法而敏㨗之疏亷直之嚴素剛之望之尤其妙一時之
選者也然㣲辭奥㫖或講焉而不精錯諸事業適以貽
害天下如九世復讎一語差毫釐而謬千里追思異時
[000-3b]
師友何所逃罪甚哉講學之難乎非講學之難而所與
共學者難其人耳故端明戴公身端行治雅邃麟經横
帙資善堂重席顓講明白正大義精語平天叙人彞春
生秋殺粲然於口授指畫間有以發先儒所未言長子
桷修葺舊聞鋟木金陵學舍屬光挂名編端光末學膚
受安能窺公𫝊道授業之祕獨慨夫太史公執遷手而泣
曰汝無忘吾所論著揚名後世以顯父母遷卒其業卓
然以繼春秋自任今是書之傳恐司馬氏不得専美於
[000-4a]
漢公諱溪字少望以儒宗為宫端世號岷隠先生嘉定
癸未夏五月鄞沈光序
春秋三傳束髙閣獨抱遺經究終始然聖意宏深經法
㣲隠是豈餘藴之所易究哉岷隠先生以儒宗為一世
所尊顓席談經發明大㫖凡經之所不書説之所未及
者莫不昭然而義見雖然是書蓋期於啟沃君聽天下
學士不可得而聞也今提舉寺丞建臺於此一日出家
藏以惠多士僕亦以攝承郡事遂得拜手與觀蓋其發
[000-4b]
先聖之精㣲正後學之訛謬其功用豈小補之哉於是
命工鋟木置之郡校以廣其傳嵗在丙戌重陽後一日
淮海牛大年書於海陵郡齋