KR1e0069 春秋金鎖匙-元-趙汸 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋金鎖匙   春秋類
 提要
  臣/等謹案春秋金鎖匙一卷元趙汸撰汸有
  春秋師説左氏補注諸書已著於録是書撮
  舉聖人之特筆與春秋之大例以事之相類
  者互相推勘考究其異同而申明其正變葢
  合比事屬辭而一之大㫖春秋之初主于抑
[000-1b]
  諸侯春秋之未主于抑大夫中間齊晉主盟
  則視其尊王與否而進退之其中如謂聖人
  貶把之爵降侯為子與毛伯錫命稱天王稱
  錫為彼此相與之詞雖尚沿舊説之陋而發
  揮書法條理秩然程子所謂其中數十義炳
  如日星者亦庶幾近之矣考宋沈棐嘗有春
  秋比事一書與此書大㫖相近疑汸未見其
  本故有此作然二書體例各殊沈詳而盡趙
[000-2a]
  簡而明固不妨于並行也乾隆四十四年九
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀