KR1e0110 春秋通論-清-方苞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋通論目録   春秋類
 卷一
  王室伐救㑹盟三章/
  王使至魯魯君臣朝聘于王三章/
  天王崩葬二章/
  王室禍亂二章/
  逆后歸王姬
[000-1b]
  戰伐㑹盟三章/
  㑹盟八章/
 卷二
  戰伐八章/
  魯君即位薨葬二章子卒附/
  諸侯見弑見殺四章/
  討賊
  呉楚徐越二章/
[000-2a]
  滅國四章遷國邑降國邑取邑附/
  諸侯奔執歸入二章/
  執諸侯大夫
  納君大夫世子
 卷三
  殺大夫公子三章/
  大夫奔
  外大夫叛復入
[000-2b]
  諸侯兄弟四章/
  遷國
  齊桓城三國三章/
  内大夫卒二章/
  内夫人九章/
  内女四章/
 卷四
  魯滅國取田邑齊取魯田邑
[000-3a]
  内圍邑
  諸國伐魯
  歸田
  蒐狩
  城築
  内嵗祲有年
  内災
  内毁作
[000-3b]
  魯君臣如列國諸侯來諸侯如外大夫來
  内外平
  書爵書行次書名五章/
  書人
  隱桓莊三世大夫書繫書族書名
  通例七章/
  臣/等謹案春秋通論四卷
  國朝方苞撰苞字靈臯桐城人康熈丙戌㑹試
[000-4a]
  中式舉人官至内閣學士縁事禠職校書
  武英殿後以翰林院侍講銜致仕是編本孟子
  其文則史其義則某竊取之意貫穿全經按
  所屬之辭核以所比之事辨其孰為舊文孰
  為筆削分類排比為篇四十毎篇之内又各
  以類從凡分章九十有九其間據理而談有
  似是而非者如王室伐救㑹盟篇中稱周之
  東遷晉鄭焉依平王之初文侯武公心在王
[000-4b]
  室故數十年中諸夏之邦無簒弑滅國之事
  是統紀猶未盡散云云今考寄帑取虢載在
  鄭語虢叔死焉亦見隱元年克段之𫝊則噬
  鄰自廣即在武侯苞謂無滅國之事殆乖其
  實至於桓公無王之類亦尚沿舊觧然掃除
  二𫝊附㑹之談蕩滌宋儒鍥薄之論息心微
  氣以經求經多有合於情理之正雖孰為舊
  聞孰為筆削或不免斷之太確如親見尼山
[000-5a]
  之操觚而論其宏㫖亦大致不悖於聖人矣
  乾隆四十二年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀