KR1g0009 融堂四書管見-宋-錢時 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書     經部七
 融堂四書管見    五經總義類
 提要
  臣/等謹按融堂四書管見十二卷宋錢時撰時有
  融堂書解己著録此編凡論語十卷孝經一卷大
  學一卷中庸一卷即嘉熈二年喬行簡奏下嚴州
  取時所著書之一也俱先列經文畧加音訓而詮釋
  其大㫖於後孝經用古文大學但析為六章不分
[000-1b]
  經傳盖時之學出於楊簡簡之學出於陸九
  淵門户迥殊故不用程朱之本其解論語崇
  徳辨惑章謂誠不以富亦祇以異二句乃證
  愛欲其生惡欲其死者之為異齊景公有馬
  千駟節合上文為一章謂其斯之謂與句乃
  指夷齊便是求志逹道而言又大學此謂知
  本此謂知之至也二句仍附第一章末謂是
  聖人承上厚本薄末反覆曉人之意亦俱根
[000-2a]
  據舊文不肯信為錯簡朱子與陸九淵書所
  謂各尊其所聞各行其所知也然金谿之學
  惟慿心悟或至於恍惚窈㝠時則以篤實為
  宗故其詮發義理類多平正簡朴不為離析
  支蔓之言又敖繼公儀禮集説後序所謂以
  魯男子之不可學柳下惠之可者矣卷首有
  紹興己丑時自序末有景定辛酉天台錢可
  則刋書䟦宋史藝文志馬端臨經籍考皆不
[000-2b]
  著録獨張萱内閣書目有之雖以四書為名
  所解不及孟子與朱子所稱四書者異故附
  列於五經總義類焉乾隆四十三年六月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
融堂四書管見原序
時未弱冠先君子筠坡翁授以論語及中庸大學且曰
只㑹得學而時習之一句餘書不解自通屬遭多難雖
﨑嶇顛頓萬狀服膺斯訓未嘗&KR0869置然不過尋繹先儒
文義助之演說年踰四十忽自警省始大悟舊學之非
於是取三書讀之灑然如脫纒蔓矣間因講習積而成
編後獲從慈湖先師遊竟櫝藏弗果出迨今十有三載
春二月兒軰請觀迺稍稍刪潤附以音訓併述古文孝
[000-3b]
經二十二章題曰四書管見嗚呼非敢為它人道也傳
之家塾庶幾先君子之志云紹定己丑四月二十日蜀
阜錢時書