KR1i0019 樂律表微-清-胡彥昇 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部九
 樂律表微    樂類
提要


  等謹案樂律表微八卷


國朝胡彦昇撰彦昇字竹軒徳清人雍正庚戌


  進士官定陶縣知縣是書凡度律二卷審音
  二卷製調二卷考器二卷其糾正古人之謬
  如謂十二律相生終於中吕其復生黄鍾之
  清聲以為中吕之徴夷則之角者淮南所謂
[000-1b]
  變宫生徴變徴生商變商生羽變羽生角變
  角生宫也按變宫生徴謂徴音由宫音之變而生非七律中之變宫律也變徴
  變商皆倣此淮南子天文訓自以應鐘㽔賔為和繆不名變宫變徴也其聲由
  五音之變生非由中吕之數生若欲由中吕
  還生黄鍾則其數有所不足五音相生窮於
  角其又生變宫遞相生以至中吕之為角者
  淮南所謂角生姑洗姑洗生應鍾應鍾生㽔
[000-2a]
  賔也其音由律生非由角之數生若欲由角
  更生變宫再生變徴則其數有所不盡故十
  二律相生不計餘數五音相生不計變音其
  論甚正葢旋宫之法清濁以漸而清極則反
  濁濁極則反清亦一定之理中吕為宫其黄
  清之為徴者在絃音則黄鍾之半音在管音
  則太蔟之半音由絲竹之生聲取分各有不
  同但取高下之相協不必計其數之損益者
  盡與不盡也必欲數之適盡則京房之六十
[000-2b]
  律錢樂之三百律杜佑之十二變律蔡西山
  之六變律皆有不盡之數可謂求通反滯矣
  古人止十二律旋宫最為簡便即如琴之七
  絃每絃必有三準其音皆與全絃散音合簫
  笛六孔並出音孔為七而四字髙吹即五合
  字髙吹即六此其聲之髙下清濁自然相應
  豈假於變律耶至於變宫變徴二音本在五
[000-3a]
  音之外故以變目之京房因中吕還生黄鍾
  不及原數别名執始轉生四十八律後世因
  之遂有變律之説縱黄鍾變律與正律有分
  然必不能獨成一聲彦昇是論可謂精且審
  矣彦昇又謂荀朂十二笛是古人遺法今但
  作黄鍾大吕二笛而十二畢具其法黄鍾笛
  用黄林太南姑應㽔七律大吕笛用大夷夾
  無中黄林七律作大吕笛之法但以黄鍾笛
  相較其黄林二律之孔無所那移餘四孔及
[000-3b]
  出音孔皆下黄鍾笛半孔其七調除黄林二
  調相同外其大夾中夷無五調合黄鍾笛之
  七調為十二律調較古人之云六十調及八
  十四調者亦為簡易可從在近代講樂諸家
  猶為有所心得者也乾隆四十六年六月恭
  校上
     總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
[000-4a]
     總 校 官 陸 費 墀
[000-4b]