KR1j0035 字通-宋-李從周 (master)


[003-1a]
 紹定庚寅兟親迎于靖先師鶴山魏先生講席之暇
 授以李君肩吾所類字通一編其義則見於先生叙
 所以作矣末學後進敢復贅詞因惟先生嘗謂字書
 始一終亥其形也始東終法其聲也許叔重元無反
 切後人漸加附益至徐鼎臣始以孫愐唐韻切為定
 自音切行人以為便於檢閲而不知字之本乎偏㫄
 故李巽巖初作五音譜以許叔重部叙為之後以示
 虞仲房仲房迺攴用徐楚金韻譜巽巖謂若偏旁一
 切都置則字之有形無聲者豈不愈難檢閲雖從仲
[003-1b]
 房而巽巖實不以韻譜為然故後叙要自別行其五
 音韻譜乃賈端修所定蜀前輩如巽巖留意字學不
 苟若此兟雖不敏常事斯語而願學焉幸寳蔵此編
 得逃刼燼用鋟諸梓以壽其傳併記所聞將與承學
 之士共之寳祐甲寅秋八月丁丑雝國虞兟謹識
[003-2a]