KR1j0036 龍龕手鑑-遼-釋行均 (master)


[000-1a]


夢溪筆談云幽州僧行均集佛書中字為切韻訓詁凡十六萬字
分四卷號龍龕手鏡燕僧智光為之序甚有詞辨契丹重熙二年
集契丹書禁甚嚴傳入中國者法皆死熈寕中有人自虜中得之
入傳欽之家蒲傳正帥浙西取以鏤板其序末舊云重熙二年五
月序蒲公削去之觀其字音韻次序皆有理法後世殆不以其為
燕人也右夢溪所談如此&KR0958四十年前讀之偶扵萬曆己酉過杭
州購得此書乃髙深甫家所藏宋板宋𥿄也深甫有印記前序有
統和十五年丁酉乃宋太宗至道三年也寔契丹原本非蒲帥重
梓于浙西者計今七百餘年卷帙完好夢溪所云重熙二年者又
後統和三十餘年予考其序摠有一十八萬九千六百餘字也行
均字廣濟智光字法炬夢溪未詳矣
           崇禎戊寅元夕徐&KR0958興公識
[000-1b]
[000-1b]
新修龍龕手鑑序
  ︻燕臺憫忠寺沙門智光字法炬撰
夫聲明著論迺印度之宏綱觀跡成書寔支
那之令躅印度則始摽天語厥号梵文載
彼貫線之花綴以多羅之葉開之以字縁
字界分之以男聲女聲支那則創自軒
轅制扵沮誦代結繩於旣徃成進牘以
相㳂辯之以㑹意象形審之以指事轉
注洎乎史籀變古文爲大篆程邈變小
篆爲隸書蔡邕刋定於石經束晳網羅
[000-2a]
扵竹簡九流競&KR1405若百谷之朝宗七畧
遐分比衆星之拱極㝷源討本備載扵
埤蒼廣蒼叶律諧鍾咸究於韻英韻
譜專門則字統說文開牖則方言國語
字學扵是乎昭矣矧復
釋氏之敎演扵印度譯布支那轉梵從
唐雖匪差於性相披敎悟理而必正扵
名言名言不正則性相之義差性相之
義差則修斷之路阻矣故祇園髙士探
學海洪源凖的先儒導引後進揮以寳
[000-2b]
燭啓以随凾郭迻但顯扵人名香嚴唯標
扵寺号流傳歲乆抄寫時訛寡聞則
莫曉是非博古則徒懷惋歎不逢敏
逹孰為編修有行均上人字廣濟俗
姓于氏派演靑齊雲飛燕晉善扵音
韻閑扵字書覩香嚴之不精寓金河
而載緝九仞功績五變炎凉具辯宫
商細分喉齒計二萬六千四百三十餘
字注一十六萬三千一百七十餘字并
注惣有一十八萬九千六百一十餘字
[000-3a]
無勞避席坐奉師資詎假擔簦立祛疑
滯沙門智光利非切玉分忝斷金辱彼
告成見命序引推譲而寜容閣筆俛仰
而強為抽毫矧以新音徧扵龍龕猶手
持於鸞鏡形容斯鍳妍醜是分故目之
曰龍龕手鑑惣四卷以平上去入爲次
隨部復用四聲列之又撰五音圖式附
扵後庶力省功倍垂益扵無窮者矣
時統和十五年丁酉七月一日癸亥序