KR1j0046 俗書刋誤-明-焦竑 (master)


[002-1a]
 欽定四庫全書


 俗書刊誤卷二   明 焦竑 撰


 一董


 總俗作緫非   恐俗作恐非


 冢俗作塚非冢作冡竝非冡別音蒙俗作冗非儿即人忙也雜也與穴異


 □從角從力俗作勇非  □余勇切蒼頡篇巷道也宫府中路曰䚘從此作□非俗作鞏非


 二紙


[002-1b]
 紙氏下無㸃紙别音丁兮切絲滓也從□從一從王□即曰字俗作徵非


 恥俗作耻非   厎音止者致也從厂厂音漢上無㸃音砥者下也從广广音儼上


 有㸃今多混   此俗作□□竝非


 巳音以己一音似己音紀混用非 矣俗作□矣竝非


 耳俗作耳非   尒作爾尔竝非


 邇俗作迩非   秕從禾比作粃非


 死作死非   喜俗作喜非


 三薺


[002-2a]
 璽説文從爾從土今從玉 禮俗從礻非礼古禮字


 體俗作体非体音蒲本切韻一作躰俗從山非


 啓作啟□&KR2227竝非


 四語


 與与古與字   羽俗作羽非


 舉俗作㪯非學作斈竝非 □俗作主非


 處俗作䖏非処古處字  黍從禾從人從水孔子曰黍可為酒禾入水也作黍非


 呂俗作吕非   旅從□從二人俗作旅非


[002-2b]
 取作耴非耴音輒  敘俗作叙非


 寠俗作窶非


 五姥


 某俗作厶非厶古私字  畞作畆畮非


 溥俗作漙非   □俗從礻非


 數俗作数非   虜作虜非從力從毌不從男毌音貫


 鹵俗作卣非   戶俗作户非


 鼓俗作皷非   所俗作□非


[002-3a]
 俎俗作爼非   釜本從父從金今省作此俗作釡非


 六解


 解俗作觧非   攺俗作□非□別音羊止切


 亥俗作&KR1344   采從爪俗作釆非加手作採亦非采音辨


 七賄


 美俗作羙非羙即羔字  餧飢也又魚敗曰餧作餒鮾竝非


 鬼從儿即人字從□音拂從厶音區作鬼非


 軌俗作□非   蘂俗作蕋非


[002-3b]
 八軫


 哂哂笑也俗作哂非哂與啞同 尹俗作□非


 辴俗作囅非   黽俗作黾非


 緊俗作𦂳非   謹俗作□非


 筍俗作笋非   隕作□非損作□竝非


 蘊俗作藴非   隱俗作𨼆隐竝非


 允俗作允非   袞俗作衮衮竝非


 本俗作夲非   很俗作狠非


[002-4a]
 稟俗作禀非   吻亦作脗非


 九旱


 款一作□俗作欵非  管俗作菅非菅音古顔切


 館作舘非   滿俗作□非從廿兩為意稱物充足也


 卵俗作卵非   椀一作盌俗作碗非


 十產


 產俗從立作産非  晚俗作□非


 飯俗作飰非   嬾俗從頁非


[002-4b]
 繖俗作傘非


 十一銑


 尟即鮮俗作尠非  顯俗作顯非


 繭俗作蠒非   選一作𨕖


 善俗作□非   耎俗作軟愞竝非


 卷卷舒之卷俗作捲非捲巨員切國語曰有捲勇


 簡俗作簡非   遠俗作逺非


 衍俗作衍非


[002-5a]
 十二篠


 𠞰從刀𠞰絶也從力又一字勦勞也俗作遶非


 鳥俗作□非   棗俗作□非


 十三巧


 齩五狡切作咬非咬乃鳥鳴古肴切俗作夘非夘音外别一字卯古作&KR2279日出於丣闢户時也酉古作丣日入於酉闔户時也


 藁文革也俗作□非  夭作殀非


 寳一作寶俗作宝非  &KR0854古文作此今作保


[002-5b]
 十四哿


 我俗作□非   裸裎之裸作祼非祼别音古煥切


 果從木俗又加艹作菓非 □俗作禍非


 鎖俗作鎻非


 十五馬


 廈俗作厦非   斝俗作斚非


 雅俗作鴉鵶竝非  假與叚不同


 瓦俗作□非


[002-6a]
 十六者


 者俗無點非   社俗作社非


 寫俗作冩非


 十七養


 養俗作飬奍竝非飬音絹 奬俗作奨非


 兩俗作兩非   強俗作强非


 爽俗作爽非   享俗作享非


 講俗作講非   莾俗作莾非


[002-6b]
 十八梗


 迥俗作逈非絅駉扃迥皆從冋 穎禾穎也從禾潁水也從水俗作頴非


 鼎一作□俗作□□竝非 等俗作䓁非


 肎筋肉會處曰肎從肉一曲作肻肯非


 十九有


 友俗作犮非犮音跋  帚俗作箒非


 丑俗作丑非   柳俗作栁桺竝非


 乆作夂非   韭俗作韮非


[002-7a]
 咎從人各人各則相違而事乖也從卜非


 缶俗作缶非   茍俗作□非


 叟俗作叟非   朽俗作杇非


 二十寢


 審從宀從釆釆音辨俗作審非 葚桑葚之葚石稔切今混作椹椹乃鈇椹知林切


 二十一感


 覽俗作覧非   減俗作减非


 二十二琰


[002-7b]
 丹作冉非   點俗作㸃非


 染從水從九俗從丸作□非 俗書刊誤巻二