KR1j0046 俗書刋誤-明-焦竑 (master)


[004-1a]
 欽定四庫全書


 俗書刊誤卷四   明 焦竑 撰


 一屋


 谷作谷非   速疾速之速作速非速音子亦切


 禿俗作秃非   讀俗從賣非


 獨俗作独非   祿俗作禄非


 錄俗作錄□竝非  福從示俗作衤非褔音必


 覆俗從西非   叔俗作叔非


[004-1b]
 倏從犬俗作倐非  勖俗作朂非


 屬俗作属非囑竝非  榖楮木也穀百穀也糓音叨精治也今多混


 竺俗作笁非   匊物在手從勹盛米意俗作掬非


 肉俗作肉非


 二質


 質俗作貭非   騭俗作隲非


 卽俗作即非   筆俗作笔非茟竝非茟乃草名


 吉從士口出言也從土非吉別音 姪俗作侄非侄音堅堅牢也


[004-2a]
 密俗作宻非蜜作蜜竝非 逸俗作逸非


 術俗作術非   出象艸木上達也作兩山非


 □俗作术非   黜俗作黜非


 戌戌亥之戌與征戍之戍異九月陽氣入地戊含一也故從戊從一為戌戍人荷戈也故從人從戈為戍


 卒俗作䘚非   鬱俗作欝非


 沒俗作没非   突從犬從大非


 三曷


 曷俗作曷   跋俗作䟦非拔作㧞非


[004-2b]
 脫俗作□非   奪俗作奪非


 四轄


 殺從术俗從木非  達俗作逹非


 □俗作襪非   戛俗譌作戞非


 發俗作□非


 五屑


 潔俗作㓗非   別俗作别非


 蘖古作不木無頭也今作蘖下寫作木者誤


[004-3a]
 鼈俗作鱉非   月此中二畫連左不連右□□月三字不同□即舟□即丹月即


 肉不可混   □作越非


 □從宷作粤非  褻俗作䙝非


 決俗作决非   滅俗作㓕非


 蔑俗作蔑非   絕俗作絶非


 □俗作節非   鐵俗作鉄非


 曳俗加點非   □從干在口𧰼形從千非


 設俗作設非   涅從日從土俗作□非


[004-3b]
 切從刀七聲作切從□非 竊從穴從釆從□俗作□□竝非


 六藥


 縛俗作縳非從甫不從叀 作俗作做非


 斲俗作斵非   鑿從莘從□從殳從金俗作鑿非


 笮側駕切作醡榨非  著俗誤作着非


 □作若□竝非  □俗作弱非


 略俗作畧非   □作却郤郄竝非


 愨一作慤   □俗作殻非


[004-4a]
 覺從學從冡從見言由學乃發其蒙而明悟也俗作斍非


 閤作閣非小閨謂之閤閣樓閣也音義竝殊


 落俗作□非   博從十俗作慱非協作恊竝非


 搏音剝從專音團  駮獸如馬食虎豹與駁異駁馬色不純也


 莫俗更加日作暮非  &KR2398逺也俗譌作邈非


 勺俗用桮勺作杓非杓甫摇切斗柄也又都歴切䠶質也


 壑俗作□非   學從爻俗作學非斈竝非舉乃從与


 隺俗作寉非   萼俗作蕚非


[004-4b]
 惡俗作悪非郭恕先所謂惡上安西也


 七陌


 麥俗作麦非   檗俗作蘖非


 策俗作䇿非   冊俗作册□□竝非


 □從炎上出□突為意作黒非 剋俗作尅非


 刻俗作刻非   鬲俗作鬲非


 國俗作囯非   戹作厄非


 席俗作席非   釋或作□非釋解也釋漬米也


[004-5a]
 奭俗作□非   飾俗作餙非


 □俗作尺非   □俗作勑非司馬氏曰勑音賚即孟子勞之來之之來而世誤以為&KR0897字行之已乆不可詰正 隻從又不從夊雙亦然作䨇䨥双竝非


 職俗作軄聀竝非  炙俗作□非


 直俗作直非   弈博弈之弈下從廾音拱若奕奕梁山新廟奕奕憂心奕奕下從


 大與此不同   擊俗作撃非


 棘從兩朿音次與束縛之束不同 亟從二從人從口從又俗作亟非


 覓從爪俗從不作覔非  歷俗作歴非


[004-5b]
 喫作吃非吃乃語蹇也  闃俗作閴非


 役俗作役非   得本從見作□今作得俗作淂非


 默俗作黙非   或俗作或非


 北俗作□非


 八緝


 習俗作□非   集俗作□非


 溼俗誤作濕非濕音塔本合韻 澀俗作澁非


 九合


[004-6a]
 沓從水取言出如水意作□&KR0689竝非俗作□踏竝非


 &KR2497音颯作卅非  帀俗作匝非


 答俗作荅非   臘俗作臈非


 榻從曰從羽俗作榻非  歃作㰱非


 十葉


 攝俗作挕非   刦作刼非


 燮俗作爕非


[004-6b]

 俗書刊誤卷四