KR1j0046 俗書刋誤-明-焦竑 (master)


[006-1a]
 欽定四庫全書


 俗書刋誤卷六   明 焦竑 撰


 略記騈字


 誰何問之也又注誰与譙讓之譙同何与呵同


 區蓋荀子言之信者在乎區蓋之間區即丘區以別矣
之區与此同


 噢咻音吁愉又作喣愉如母之於孩以口撫之也見左


[006-1b]
 嘔喩王襃頌嘔喩受之音歐由


 峜硏即計然管子六峜亦計作峜


 内鑿内音儒稅切作枘非鑿音在到切


 句婁衡山也俗作&KR1174嶁非


 辟厯俗加雨作霹靂非


 □□泰丙古善御者見列子注


 丁東東都郎切作如字讀非又作璫


 昆吾作錕鋙非


[006-2a]
 合昏花朝放莫合故名俗譌呼合歡


 莫&KR4006捫孫也作摸&KR2021


 朝夕作潮汐非


 顦顇作憔瘁非


 豆畱作逗遛非


 丁寧加口作叮嚀非


 裵回作徘佪徘徊竝非


 車渠俗加石作硨磲非


[006-2b]
 武夫作碔砆非


 奄茲山名作崦□非


 龜茲音鳩慈國名班史讀作丘慈范史作屈沮


 嫪毐嫪音勞去聲毐音靄人姓名舊注人無行也非
加趺加足坐曰加趺俗作跏趺非


 目㝛漢書元作此加草作苜音莫結切


 蛾眉山名俗作峨嵋非


 曶怳出法言作惚恍非揚雄傳時人皆曶之与忽同
[006-3a]
昌陽作菖非昌狂作猖非


 相芊作&KR3677徉竝非


 來禽作檎非


 㷼脂本&KR2916&KR2800婦人面飾也作胭脂非胭乃喉項也
烏孫國名吕氏春秋作户孫


 煇粥音熏育五帝紀北逐煇粥


 冒頓冒莫北反頓音獨匈奴名


 捭闔捭音擺開也闔閉也捭作押非出鬼谷子


[006-3b]
 閼氏音煙支


 壎箎壎音况袁切俗作□非


 叢睉細碎也睉從目坐俗作脞非


 鷫鷞鷞俗作鸘非


 星宿下音夙言星之次舎也讀如秀者非隂符天𤼵殺
機移星易宿地𤼵殺機龍蛇起陸漢諺知星宿衣不
覆可證


 叱吒吒作咤非


[006-4a]
 食其音異基


 儋何儋都日切何胡我切別作擔荷非


 髫齔作齠齔非


 襁緥別作繈褓非


 日磾音密低


 谷蠡音鹿離匈奴名


 令支音零歧


 烏秅音鴉茶國名


[006-4b]
 朝鮮音招先日初出即照其地故名近多誤讀為潮非
可汗音克寒


 般散音盤珊見平原君傳


 俛卬即俯仰晁錯傳在俛卬之間


 幼眇即要玅見元帝紀中山靖王傳又作窈眇


 眠娗音免腆


 婑媠上烏果切下奴坐切美髪也漢世倭墮髻唐人浮
渲梳頭即此


[006-5a]
 瓊畟今骰子也畟音則列子注引古博經


 焦瘁即憔悴見班固賓戲


 阿邑邑烏合切酷吏傳張湯以智阿邑人主與俱上下
又唐書蕭復傳盧杞謟諛阿匼即此音義耳


 末殺殺桑達切埽滅也


 旁緣旁步浪切見食貨志立威旁緣


 万侯人姓音墨祈


 缿筩音項同缿盛錢缾筩即筒趙廣漢以受密事者
[006-5b]
曲逆地名音去遇陳平封國


 霿淞音夢送見曽南豐冬日詩言寒霧凝木上如雪也
睚眦睚音崖舉目也眦即眥字言舉目相忤者亦報之
見范睢傳
 俗書刊誤卷六