KR1j0046 俗書刋誤-明-焦竑 (master)


[009-1a]
 欽定四庫全書


 俗書刊誤卷十   明 焦竑 撰


 字同音義異


 冡童冡也一作冢乃冢墓一作蒙乃草名


 卷卷舒之卷俗作捲乃音拳國語曰有捲勇


 嬾惰也一作懶乃音賴憎惡也


 刱始也取井地為法始意一作創乃傷也


 替音剃從曰其從日者音鐵


[009-1b]
 瓷瓦器也別作磁乃石器


 洒山禮切滌也別作洗乃蘇典切


 廌獬廌一作豸乃無足蟲音雉


 缸&KR0902也別作釭乃銀釭之釭


 要本腰字轉去聲欲也


 縣倒首從系為縣借作郡縣之縣反加心以別之非
紅音工漢書作女紅別作紅白之紅


 音聲音也平聲鹿死不擇音又作廕讀


[009-2a]
 投音頭一借為逗合之逗一借為句讀之讀一借為酘
酒之酘


 丱古礦字一作總角之丱


 渠河渠一作詎用


 汨音博縣名一音密汨羅江也


 旁步光切近也補彭切強也詩駟介彭彭蒲浪切迫也
中陟弓切中道也陟用切適也方用切伯仲也


 薄步各切林也涼也補各切迫也書外薄四海扶各切
[009-2b]
疾馳聲也詩載驅薄薄


 番附猿切獸足也撫煩切數也補何切勇也


 台王來切星名與之切我也書以輔台德又音臺魯地
也春秋傳季孫宿救台


 單都寒切盡也大也常演切魯地也都但切信也厚也
詩俾爾單厚


 能奴登切才能也音台三台星也奴來切鼈三足也奴
代切耐也詩傳豕之性能水


[009-3a]
 率有五音將率之率音帥孟子彀率左氏藻率唐率更
令皆音律量名音刷督率之率音朔算法約數之率
音類


 甄三音一之人切漢書甄表門閭靈貺自甄之甄一稽
延切左氏左甄右甄軍之兩翼也一之刅切周禮薄
聲甄注掉也鍾病也


 契見繫詞者音忌造書契以代結繩見舜典者音屑讓
于稷契暨臯陶見詩者音挈死生契闊見史記者音
[009-3b]
乞契丹


 衰一初危切左氏皆有等衰注殺也一雙佳切寖微也
弱也一倉囘切左氏晏嬰麤衰斬䘮服也


 齊八音前西切平等也書齊聖史幼而徇齊書大傳多
聞而齊給皆速也左氏後君噬齊與臍同樂記地氣
上齊與躋同一津私切論語攝齊升堂一莊皆切燕
居之齋齋明之齋本作齊又牋西切周禮五齊三酒
讀作虀一在禮切玉藻廟中齊齊讀作濟一才詣切
[009-4a]
珠名火齊藝文志百藥齊和讀如劑


 從五音一七恭切從容也一鉏江切髻高也檀弓爾無
從從爾一才用切論語從我者其由與一足用切論
語從之純如也王吉傳放從自若又牆容切相聽許


 繇六音黃履翁云漢高帝繇咸陽則與徭同孝文紀無
繇教訓其民則與由同古今人表咎繇則與陶同李
尋傳繇俗則與謠同韋孟詩犬馬繇繇則與悠同班
[009-4b]
固賦模先聖之大繇則與猶同一字六用


 湛七音一丈陷切詩湛湛露斯又人姓晉有湛方生二
從感切大人賦紛湛湛而差錯兮三音如浸内則湛
諸美酒四音尖義與漸瀸同月令湛饎必潔淮南子
東風至而酒湛溢五持林切音如沉楚詞湛湛江水
兮上有楓漢書浮英華湛道德又揚雄傳有深湛之
思六羊戎切九辯乗精氣之搏搏兮鶩諸神之湛湛
駭白霓之習習兮歴羣靈之豐豐七音躭詩和樂且
[009-5a]


 敦有九音禮敦厚以崇禮音墩詩敦彼獨宿音堆樂記
樂者敦和音純詩敦彼行葦賈誼賦何足控敦竝音
團詩敦弓既堅廣韻天子弓也音雕周禮每敦一几
敦覆也音幬周禮度量敦制注敦布帛幅廣也音凖
周禮珠槃玉敦明堂位有虞氏之兩敦音對爾雅敦
丘如覆敦音純


 苴十四音七閭切麻也子閭切苴杖也又子旅切履中
[009-5b]
薦也又布交切天苴地名在益州見史記注又天苴
與巴同又子邪切菜壤也一曰獵塲又似嗟切苴咩
城在雲南又鉏加切詩傳曰木中傳艸也水草曰苴
字一作□又作浾今作渣非又都賈切土苴不精細
也又側下切糞艸也又側魚切説文曰酢菜也酢古醋字
又莊俱切姓也漢有苴氏又則吾切茅藉祭也又將
預切糟魄也又子余切苞苴囊貨也


 俗書刊誤卷十