KR2a0010 補後漢書年表-宋-熊方 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 補後漢書年表卷三     宋 熊方 撰
  異姓諸矦
世祖倉卒擾攘之初亟侯諸將矣盖激礪磨淬亦事之常至
起卓茂伏湛為三公剖符而封之功臣不假以權革西京之
弊天下靡然以名節相先及叔季李膺范滂軰雖相枕就死
而不悔曹操豺虎之姿猶懼孔融荀彧等終其身不敢為盜
徳義之足以服人心也如此可不尚兹作異姓矦表
[003-2a]


[003-3a]


[003-4a]


[003-5a]


[003-6a]


[003-7a]


[003-8a]


[003-9a]


[003-10a]


[003-11a]


[003-12a]


[003-13a]


[003-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[003-14b]
 
 
 
 
 
 
 
 補後漢書年表卷三