KR2c0008 元史紀事本末-明-陳邦瞻 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部三
 元史紀事本末   紀事本末類
 提要
  臣/等謹案元史紀事本末四卷明陳邦瞻撰
  凡列目二十有七其律令之定一條下注一
  補字則歸安臧懋修所増也明修元史僅八
  月而成書潦草殊甚後商輅等撰續綱目不
  能旁徴博采于元事亦多不詳此書採掇不
[000-1b]
  出二書之外故未能及宋史紀事之賅博又
  于元明間事皆以為應入明國史于徐達破
  大都順帝駐應昌諸事皆畧而不書夫元初
  草創之蹟邦瞻既列于宋編又以燕京不守
  元帝北徂為當入明史是一代興廢之大綱
  皆沒而不著揆以史例未見其然至至正二
  十六年韓林兒之死乃廖永忠沈之𤓰步洪
  武中寧王權作通鑑博論已明著其事不過
[000-2a]
  以太祖嘗奉其年號嫌于項羽義帝之事歸
  其獄于永忠耳邦瞻更諱之書卒尤為曲筆
  庫庫特穆爾自順帝北遷之後尚為元盡力
  屢用兵以圖興復故太祖稱王巴拜真男子
  以為勝常遇春後秦王樉妃即納其女邦瞻
  乃以為不知所終亦不免于失實特是元代
  推步之法科舉學校之制以及漕運河渠諸
  大政措置極詳邦瞻于此數端紀載頗為明
[000-2b]
  晰其他治亂之蹟亦尚能撮舉大槩攬其指
  要固未嘗不可以資考鏡也乾隆四十六年
  四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀