KR2f0017 商文毅疏稿-明-商輅 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部六
 商文毅疏稿   詔令奏議𩔖二奏議之/屬
 提要
  臣/等謹案商文毅疏稿一巻明商輅撰輅有
  續通鑑綱目别著録是集為其子侍講良年
  所編後有其孫汝頤跋稱輅素菴文集凡數
  十巻兩遭回禄悉為煨燼幸此巻獨存因鋟
  諸梓云云此本為天一閣所鈔則刋本又佚
[000-1b]
  矣其得𫝊者幸也所列奏疏凡三十三篇明
  史所載景泰時請清理塞上軍田招輯開封
  鳯陽諸處流民成化時首陳八事及辨林誠
  之誣請皇太子視紀妃疾弭災八事劾西厰
  太監汪直諸疏今皆在集中惟劾汪直一疏
  史載列直十一罪而不言其目此集所載乃
  止十條或為𫝊寫佚脱一條抑或史文誤衍
  一字歟又邊務一疏凡言二事其一論養軍
[000-2a]
  莫善於屯田若不屯田雖傾府庫之財竭軍
  民之力不能使邊城充實宜禁勢豪侵佔令
  邊軍分二班耕種非専言清理官田史但稱
  覈還之軍未盡其實其一論守邊為上守闗
  次之若徒守京城最為下䇿不宜全調保定
  等處精鋭官軍備禦京城而以紫荆倒馬諸
  要隘委之輪撥京兵致望風先潰其言尤深
  中明代之弊史削而不載亦刪除過當是集
[000-2b]
  所載乃其全文尤足以補史闕也乾隆四十
  六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀