KR2f0033 周忠愍奏疏-明-周起元 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部六
 周忠愍奏疏   詔令奏議𩔖二奏議之/屬
 提要
  臣/等謹案周忠愍奏疏二巻明周起元撰起
  元字仲先號綿貞海澄人萬厯辛丑進士官
  至右僉都御史巡撫江南忤璫被害追贈兵
  部侍郎諡忠愍再諡忠惠事蹟具明史本傳
  玆刻曰西臺奏疏共十一首為一巻乃擢湖
[000-1b]
  廣道御史巡漕時所上曰撫呉奏疏共十九
  首為一巻乃巡撫江南時所上其第一巻所
  載皆起元之𫝊第四巻為蘭言録乃當時名
  賢題贈詩文第五巻為崇祀録皆厯官處建
  祠呈文及碑記後又録諸人贈祭詩文及起
  元遺詩七首蓋出其後裔捜輯𫝊雕隨時増
  入無復次第起元建言抗疏有闗國計民生
  初非尋常尚氣節好攻撃者可比其人其言
[000-2a]
  並足垂諸不朽固宜特録而𫝊之者今存其
  奏疏二巻以遺詩七首附之至起元名光史
  策初不藉𫝊誌以𫝊今並從刪汰以省繁複
  焉乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀