KR2g0001 孔子編年-宋-胡仔 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 孔子編年    𫝊記類一聖賢之屬/
 提要
  臣/等謹案孔子編年五巻舊本題宋胡舜陟
  撰考書首有紹興八年舜陟序乃自靜江罷
  歸之日命其子仔所撰非舜陟自作也舜陟
  字汝明績溪人大觀三年進士靖康間官侍
  御史南渡初知廬州有禦寇功更厯數鎮最
[000-1b]
  後為廣西經略使欲為秦檜父建祠髙登不
  可因劾登以媚檜㑹以他事忤檜意亦逮治
  死於獄仔字元任後流寓呉興嘗輯詩話行
  於世即所謂苕溪漁隠者是也是書輯録孔
  子言行以論語春秋三𫝊禮記家語史記世
  家所載按嵗編排體例亦如年譜其不曰年
  譜而曰編年尊聖人也自周秦之間䜟緯雜
  出一切詭異神怪之説率託諸孔子大抵誕
[000-2a]
  謾不足信仔獨依據經𫝊考尋事實大㫖以
  論語為主而附以他書其採掇頗為審慎惟
  諸書紀録聖言不能盡載其嵗月仔既限以
  編年不免時有牽合如左氏襄公二十一年
  鄭人游鄉校𫝊仲尼聞是語也云云杜預注
  謂仲尼於是十嵗長而後聞之知孔子為此
  言不當在是年也仔乃繋其事於十嵗之下
  殊為疎舛又禮記儒行篇對魯哀公云云則
[000-2b]
  繫之六十八嵗哀公問篇大禮如何云云則
  又繫之七十二嵗不知何所據而云然此類
  尤失於穿鑿然由宋以後纂集聖蹟者其書
  日多亦猥雜日甚仔所論次猶為近古故録
  冠𫝊記之首以見濫觴所自焉乾隆四十六
  年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
孔子編年原序
聖人達而在上者制治之法成於周公聖人窮而在下
者制行之法成於孔子周公之制度其詳見於周官之
書與五經並行於世可得而考若夫孔子動而世為天
下道行而世為天下法者雜出於春秋三傳禮記家語
與夫司馬遷世家而又多偽妄惟論語為可信足以證
諸家之是非余令小子仔采摭其可信者而為編年凡
五巻起襄公二十二年訖哀公十六年自孔子始生而
[000-3b]
至於終言動出處亦畧具矣夫以天縱之將聖生乎
亂世而時無賢君莫能用之故去魯凡十三年適衛者
五適陳適蔡者再適曹適宋適鄭適葉適楚者一而
復自衛反魯豈茍然哉所以或仕或處或久或速莫非
翔而後集色斯舉矣然轍環天下卒老於行者天也
非人也如天欲平治天下必有尊徳樂道之君出焉而
吾夫子見用周公之事業復顯於當世矣故嘗嘆曰鳯
鳥不至河不出圖吾已矣夫又曰甚矣吾衰也久矣吾
[000-4a]
不復夢見周公觀其為魯中都宰一年為司空二年為
司㓂三年經文緯武更制定令内以移風易俗外以折
衝禦侮而大邦震懼四方取則則夫子所謂茍有用我
者期月而已可也豈欺我哉惜乎未嘗有所終三年淹
也卒不見其有成豈非天乎當時游於諸侯有以致弟
子之不説而起後世之疑者莫不以見南子從弗擾佛
肸為非此蓋未之思也業已適其國而南子方用事欲
見而不見則其取辱必有甚於見矣然使聖人屈已而
[000-4b]
見所不見是天之厄也違天不祥故曰予所否者天厭
之弗擾佛肸之召欲往而卒不往者明聖人有可見之
道欲為天下後世訓則不必往矣非從容中道者能之
乎余嘗考論語鄉黨一篇見聖人動作威儀之則至纎
至悉及其他篇見其所謂子之燕居申申夭夭子温而
厲威而不猛子與人歌子所雅言之類皆弟子所記而
聖人動容周旋中禮了然在人目前學者得以取法也
今編年所書七十三年應世之行有出處去就之大節
[000-5a]
孟子所謂集大成金聲玉振聖智之事舉在是矣善學
聖人者必有取於斯焉紹興八年三月壬子績溪胡舜
陟序