KR2g0031 敬鄉錄-元-吳師道 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 敬鄉錄    傳記類三總錄之屬/
 提要
  臣/等謹案敬鄉錄十四巻元呉師道輯師道
  字正𫝊婺州蘭溪人至治元年進士仕至禮
  部郎中以宋婺州守洪遵東陽志所記人物
  有遺闕因集錄其鄉賢自梁迄宋末毎人先
  次其行略而附錄其所著詩文亦有止著其
[000-1b]
  目者明正徳間金革守趙鶴有金華文統十
  三巻蓋祖是書為之然較之是書既多複出
  復有闕遺如是錄載潘良貴矯齋記靜勝齋
  記答雷公達書君子有三戒説四篇而文統
  止載矯齋記及答雷公達書二篇刪汰殊無
  義例則是錄實為博要金華代出碩儒師道
  所錄全在元人以前文獻流𫝊尤可貴惜若
  宋方符所編宗忠簡遺集師道謂不及見故
[000-2a]
  集中封事諸篇此錄不載然此錄有贈雞山
  陳七四秀才五言一首方符所編轉未之及
  則亦足補其闕矣又此書編輯諸賢小𫝊猶
  在宋史未成以前故多有異同參互之事若
  謂梅執禮宻與諸將謀奪萬勝門夜入金營
  刼二帝歸范瓊以為無益獨呉革與趙子方
  結軍民得衆數萬王時雍徐秉哲聞之懼使
  瓊泄謀于金師宋史及東都事略本𫝊俱不
[000-2b]
  載其詳附見于此書又若宋史載嘉定十四
  年三月丁亥金師破黄州知州事何大節棄
  城遁死己亥金師陷蘄州知州事李誠之死
  之是録載李誠之死事與宋史合而于何大
  節之遁則引劉克莊答傅諫議伯成書辨大
  節初䕶齊安官吏士民過武昌復自還齊安
  固守半月城破金師擁入大江死於赤壁磯
  下則大節實未嘗遁此事與宋史頗異亦可
[000-3a]
  以資考證元好問中州集為世所重以其詳
  于篇章並核于事實師道此書又豈出好問
  下歟乾隆四十六年七月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀