KR2k0073 崑崙河源考-清-萬斯同 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 崑崙河源考   地理類四河渠之屬/
 提要
  臣/等謹案崑崙河源考一卷
  國朝萬斯同撰斯同有廟制圖考已著録是書
  以元篤什言河源崑崙與史記漢書不合水
  經所載亦有謬誤因厯引禹貢禹本紀爾雅
  淮南子及各史之文以攷證之考張騫言河
[000-1b]
  源出鹽澤司馬遷又言河源出于闐天子案
  古圖書名河所出山曰崑崙後來諸書都無
  異說唐書吐谷渾傳始有李靖望積石山覽
  觀河源之言而亦未確有所指迨至篤什奉
  命行求稱得之朶甘思西鄙潘昂霄等妄為
  附㑹經傳音譯舛訛遂以鄂敦塔拉之潛行
  復見者指為河源以阿木尼瑪勒占木遜山
  即古積石山者指為崑崙元史因而採入地
[000-2a]
  理志中耳食相沿混淆益甚我
  國家徳威遐播天山兩道盡入版圖月竁以西
  皆我户闥案圖考索知河有重源篤什所訪
  僅及其伏地再出者而河水之出葱嶺于闐
  注鹽澤潛行至積石者則篤什皆未之見伏
  讀
 御批通鑑輯覽攷辨精詳河源始確有定論斯同
  此書作於康熈之初核以今所目驗亦尚不
[000-2b]
  盡脗合然其時西域未通尚未得其實據而
  斯同穿穴古書㕘稽同異即能灼知張騫所
  說之不誣而極論潘昂霄等之背馳瞀亂凡
  所指陳俱不甚相逺亦可謂工於考證不汨
  沒於舊說者矣録存其書益以見
 睿鑒折衷超軼萬古也乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
 崑崙河源考原序
 河之患為日久矣至於今而挾清淮之勢以震撼
 揚州環數千里潰決衝突岌岌有崩城壊郭之虞
 上煩
萬乗之荒度下厪公卿百執事之胼胝迄無奏績之期
 於是抵掌而談河防者各挾一必勝之策至源委
 利弊之所以然或未必得其詳也季野萬先生留
 心經世之學於前代治河開塞修防之策犁然有
[000-4b]
 會於心顧未嘗肯輕言于人即雅重先生者亦未
 知其用心之勤有如此也一日先生出崑崙考一
 帙示予竊服其徵引之博辨証之精顧或以為不
 究治河之流而徒探其源似非今日急務不知天
 下事當其任者可言之可行之尚且有牽制之形
 游移之見而書生抱杞人之憂㨿紙上之談於國
 家大計何當焉惟是讀書論古辨畛畫疆上下於
 古今得失之林斯誠博雅之所有事况河之源雖
[000-5a]
 荒逺其載於史傳旁見於他書者皆一一可徵先
 生據諸説而折衷之俾世之談治河者言流而不
 昧源於立言之㫖又何傷乎設荷
天子寵靈河伯效若不日錫圭告功將有事於崑崙則
 一介之使挾先生是書過積石踰䀋澤馳騁絶域
 以求所謂真崑崙者一洗千古之惑豈不偉哉雖
 然吾願世之人毋徒以是求先生也康熙庚辰夏
 六月十有一日侯官林佶序於京師琉璃厰西栁
[000-5b]
 巷之寓舍