KR2k0092 長安志-宋-宋敏求 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十一
 長安志    地理𩔖七古蹟之屬
 提要
  臣/等謹按長安志二十巻宋宋敏求撰敏求
  有唐大詔令己著錄是編皆考訂長安古蹟
  以唐韋述西京記疎畧不備因更博採羣籍
  叅校成書凡城郭官府山川道里津梁郵驛
  以至風俗物產宫室寺院纎悉畢具其坊市
[000-1b]
  曲折及唐盛時士夫夫第宅所在皆一一能
  舉其處粲然如指諸掌司馬光嘗以為考之
  韋記其詳不啻十倍今韋氏之書久已亡佚
  而此志精博宏贍舊都遺事藉以獲傳實非
  他地志所能及程大昌雍錄稱其引𩔖相従
  最為明晰然細細校之亦不免時有駁複如
  曲臺既入未央而又入之三雍是分一為二
  矣長門宫在都城之外長門亭畔而列諸長
[000-2a]
  信宫内則失其位置矣况宫殿園囿又多空
  存其名不著事蹟則無可尋繹矣云云其説
  雖不為無見實則凌雲之才不可以寸朽為
  病也敏求尚有河南志與此凡例稍異而並
  稱贍博今已不存又楊慎丹鉛錄謂杜常華
  清宫詩見長安志詩中曉風乃作曉星檢今
  本實無此詩盖慎喜偽托古書不足為據非
  此志有所殘缺惟晁公武讀書志載有趙彥
[000-2b]
  若序今本無之則當屬傳寫佚脫耳乾隆四
  十六年六月㳟校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
長安志原序
雍之為都渉三代歴漢唐之全盛世統屢更累起相襲
神靈所儲事變叢聚宜其較然有明册大典暴天下耳
目而圖牒殘脫宿老無傳求諸故志唯韋氏所記為一
時全書遺文古事悉散入他說班班梗槩不可復完非
好學深思博物善作孰能盡收其軼而追成之長安志
者今史官諫議大夫龍圖閤學士常山公所定著也公
以文章世家為朝廷名臣器業之餘紀述自命盖考論
[000-3b]
都邑網羅舊聞詞人所銳精而載筆之先務也近代建
國率繇西遷崤函之區陶冶渭洛實上游要會最重之
地而陊毁零落寖就堙沒將無以自振校之本末先後
二京巳録固不得獨闕於此前在河南旁接三輔嘗有
意於搜采矣然猶未遑暇又踰二紀乃創屬體緒纘次
其言窮傳記諸子鈔𩔖之語絶編斷簡靡不總萃&KR1357
而究極之上下浹通為二十巻用備舊都古今之制俾
其風壤光塵有以奮於永久故夫府縣有政官尹有職
[000-4a]
河渠關塞有利病皆干於治而施於用取諸地記集而
讀之而後見其法叙列往躅逺者謹嚴而簡近者周宻
而詳各有所因布規模猶親處其世畫里陌同經行之
熟而後見其功自本而推始終大畧其所昭發又不特
如是而已竊嘗望丹鳯門故址勢侔碣石疑非人力所
為自想當時真偉觀也及驗未央建章殿堂宫闕之峻
則其繁夥宏廓氣象飛動過大明逺甚以漢室之隆兼
制夷夏非壯麗無以重威亦可信也復上觀於周唯有
[000-4b]
鎬京靈臺辟雍明堂豐宫詩所謂經始勿亟庶民子來
又稱自西自東自南自北無思不服昔之與衆同樂遂
物之性所以致之之效乃能至於此乎察其故專尚簡
易儉約曾不言形勝强富益知仁義之尊道德之貴彼
阻固雄豪皆有不足漢唐之迹更為可羞於乎盛夫若
然得以貢於明朝監千載餘敝修豐鎬故事以澤吾人
豈曰小補哉熙寧九年二月五日大常博士充集賢校
理崇文院檢討原闕/四字同知缺/ 丞事趙彦若撰