KR2k0129 嶺南風物記-清-吳綺 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十一
 嶺南風物記   地理類八雜記之屬/
 提要
  臣/等謹案嶺南風物記一卷
  國朝呉綺撰宋俊増補江闓刪訂綺本文士故
  是書所敘述率簡雅不支與范成大桂海虞
  衡志可相伯仲首二條敘氣候次十條敘石
  次六十條敘草木花竹次十七條叙鳥次五
[000-1b]
  條叙獸次六條叙蟲次十七條叙鱗介次三
  條叙香次二條叙酒次四條叙蔬穀次十五
  條以雜事附叙於末其叙硯叙香特詳核惟
  碣石衛品字石一條宜入卷末雜事中殆分
  段編次偶失序耳俊所增補凡七條皆别識
  之其論米芾所賞之石本出浛洭縣地秋深
  水涸之時於沙坑中取之謂之脱沙後浛洭
  併入英徳遂以英徳石當之實皆&KR0915物亦前
[000-2a]
  人所未發惟闓所刪者今不復見其刋除當
  否遂不可考矣綺有林恵集别著録俊字長
  白山陰人闓字辰六貴陽人也乾隆四十五
  年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀