KR2n0041 崇陽石刻集記-清-葉封 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十四
 嵩陽石刻集記   目錄類二金石之屬/
 提要
  臣/等謹案嵩陽石刻集記二卷
  國朝葉封撰封字井叔黄州人順治己亥進士
  官至工部虞衡司主事是編乃康熙癸丑封
  官登封知縣時作也登封地在嵩山南故其
  所録碑刻以嵩陽為名考此書初出之時顧
[000-1b]
  炎武潘耒皆嘗議之炎武之言曰開母廟石
  闕銘重曰二字出楚辭逺遊篇所謂言之不
  足而長言之也井叔誤以為重日而言是年
  月一行按此一行今存六字二年之下重曰
  之上空石未鐫益明其非紀日矣耒之言曰
  太安二年後魏中嶽廟碑今在登封縣天寳
  十四載少林寺還天王師子記今在少林寺
  井叔石刻集記不知何以遺之此其説誠然
[000-2a]
  然炎武金石文字記采此記者不一而足而
  景日昣説嵩金石類亦全用此記古今金石
  之書其備載全文者在宋惟洪适之隸釋隸
  續在明惟都穆之金薤琳瑯餘不過題跋而
  已此書録取碑文便於㕘考漢嵩山太室神
  闕銘開母廟石闕銘少室神道石闕銘以及
  唐之則天封祀壇碑夏日逰石淙詩歐陽趙
  洪皆失載而此記能收之洪書但載漢魏歐
[000-2b]
  趙二録僅迄五代此書載及宋金元明東魏
  嵩陽寺碑文東譌柬矩譌短馴譌巡苑譌菀
  洋譌庠此書能是正之王士禎蠶尾集有封
  墓誌稱其精爾雅説文訓故工於篆隸又稱
  其手輯嵩志二十一卷復旁搜漢唐以來碑
  版文字别為石刻集記二卷辨證精博人比
  之劉原父薛尚功則當時亦重其書矣乾隆
  四十六年三月恭校上
[000-3a]
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官臣/陸 費 墀