KR3a0036 儒言-宋-晁說之 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 提要
 儒言一卷   儒家類
  臣/等謹案儒言一卷宋晁説之撰説之字以
  道鉅野人少慕司馬光之為人光晚號迂叟
  説之因自號曰景迂元豐五年進士蘇軾以
  著述科薦之元符中以上書入邪等靖康初
  召為著作郎試中書舍人兼太子詹事建炎
[000-1b]
  初擢徽猷閣待制髙宗惡其作書非孟子勒
  令致仕是書已編入景迂生集然晁公武讀
  書志已别著録盖當時亦集外别行也公武
  以是書為辨王安石學術違僻而作今觀所
  論大抵新經義後字説居多而托始于安石
  之廢春秋公武所言良信然序稱作扵元黓
  執徐實徽宗政和二年壬辰在崇寧二年安
  石配享孔子後故其中孔孟一條名聖一條
[000-2a]
  祀聖一條皆直斥其事則實與紹述之徒辨
  非但與安石辨也又不奪一條心迹一條及
  流品以下凡數條併兼斥安石之居心行事
  亦非但為學術辨也當紹述之説盛行而侃
  侃不撓誠不愧儒者之言至于因安石附㑹
  周禮而詆周禮因安石尊崇孟子而抑孟子
  則有激之談務與相反惟以恩怨為是非殊
  不足為訓盖元祐諸人實有負氣求勝攻訐
[000-2b]
  太甚以釀黨錮之禍者賢智之過亦不必曲
  為諱也取其大㫖之正可矣乾隆四十六年
  九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀