KR3a0041 延平答問-宋-朱熹 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部一
 延平答問    儒家類
 提要
  臣/等謹案延平答問一巻附錄一卷宋朱子
  撰程子之學一傳為楊時再𫝊為羅從彦又
  再𫝊為李侗侗字愿中延平其所居也侗於
  朱子為父執紹興二十三年朱子二十四嵗
  將赴同安主簿任往見侗於延平始從受學
[000-1b]
  紹興三十年同安任滿再見侗僅留月餘又
  閲四載而侗殁計前後相從不過數月故書
  札往來問答為多後朱子輯而錄之又載其
  與劉平甫二條以成是書朱子門人又取朱
  子平昔論延平語及祭文行狀別為一巻題
  曰附錄明非朱子原本所有也後侗裔孫葆
  初別掇拾侗之詩文増入一卷改題曰延平
  文集且總題為朱子所編殊失其舊今仍錄
[000-2a]
  原本而葆初竄亂之本別存目於集部焉乾
  隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀