KR3a0067 性理羣書句解-宋-熊節 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 性理羣書句解   儒家類
 提要
  臣/等謹案性理羣書句解二十三卷宋熊節
  編熊剛大注節字端操建陽人官至通直郎
  知閩清縣事剛大亦建陽人受業於蔡淵黄
  幹嘉定中登進士自稱覺軒門人掌建安書
  院朱文公諸賢從祀祠其仕履則不可考註
[000-1b]
  中稱邇年皇上親洒白鹿洞規以賜南康則
  理宗時人也節受業於朱子是書採摭有宋
  諸儒遺文分類編次首列濓溪明道伊川康
  節涑水諸大儒傳道支派次贊次訓次戒次
  箴次規次銘次詩次賦次序次記次說次錄
  次辨次論次圖次正䝉次皇極經世次通書
  次文而以七賢行實終焉其列司馬光一人
  與後來講學諸家持論迥異考朱子於紹熙
[000-2a]
  五年冬築竹林精舎率諸生行舎菜之禮於
  先聖先師以周程邵張司馬延平七先生從
  祀集中載其祝文有曰邵曰張爰及司馬學
  雖殊轍道則同歸之語則朱子序列學統本
  自有光後來門戸日分講學者乃排而去之
  節親受業於朱子故猶不敢恣為高論也所
  錄之文亦以七賢為主而楊時羅仲素范浚
  吕大臨蔡元定黄幹張栻胡宏真德秀所作
[000-2b]
  亦間及焉其上及范質者以朱子作小學嘗
  錄其詩旁及蘇軾者則以司馬光行狀之故
  非因軾也明永樂中詔修性理大全其錄諸
  儒之語皆因近思錄而廣之其録諸儒之文
  則本此書而廣之併其性理之名似亦因此
  書之舊是其文雖習見固亦作樂者之葦籥
  造車者之椎輪矣剛大所注蓋為訓課童䝉
  而設淺近之甚殊無可採以其原附此書以
[000-3a]
  行姑並錄之以存其舊焉乾隆四十六年六
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀