KR3a0075 管窺外篇-元-史伯璿 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 管窺外篇    儒家類
 提要
  臣/等謹按管窺外篇二卷元史伯璿撰伯璿
  字文璣温州平陽人其書成於至正丁未元
  於是嵗遂亡計其人當已入明故楊士竒稱
  所作四書管窺在倪士毅四書輯釋後也四
  書管窺凡五卷朱彛尊經義考註曰未見黄
[000-1b]
  俞邰千頃堂書目載之稱其輯諸家之説與
  朱子相悖者今亦未見𫝊本惟永樂大典中
  載有數條核其所説亦胡炳文之流亞此書
  繼管窺而作皆條記友朋問荅以相闡發中
  多辨證之文不主於詮釋章句故曰外篇實
  即伯璿之語録經義考四書類中惟列管窺
  不載此書葢由於此非彛尊䟽漏也然書中
  於天文厯學地理田制言之頗詳多能有所
[000-2a]
  闡發核其所學較胡炳文等為博惟論天象
  疑月星本自有光不待日以受光之類則又
  未免仍涉臆斷之習耳乾隆四十二年三月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]

始愚既述管窺於四書亦欲以是施於他常所讀之書
而未果也因循老矣多病之餘精力耗而目力昏矣精
力耗則向之得於師友者莫之記憶非一日矣目力昏
則向之得於方册者失於溫理非一日矣廢置荒棄一
至於此自揆餘齡於儒者之學必不能再有所窺測而
得言之矣今同志則莫予諒也往往多有縦搜其舊聞
以為編者愚雖不敏自知稍明又何敢妄有所述以取
[000-3b]
誚讓於當代有識之士哉至正丁亥春始因朋友有所
問辨輙錄之以備遺忘且以為他日就正有道之張本
也歳月既久積累成册題曰管窺外篇葢欲與所述於
四書者有别耳但其所辨之事或大或小或泛或切雜
然而舉初無倫類則以一時之言多臆度附㑹之私無
考覈研究之實未必有可觀也故但因所錄以為編而
亦不敢漫為之次第也後三年嵗庚寅仲秋之望後學
東昆史伯璿文璣序