KR3a0081 居業錄-明-胡居仁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 居業録    儒家類
 提要
  臣/等謹案居業録八卷明胡居仁撰居仁字
  叔心號敬齋餘干人是書皆其講學語録居
  仁與陳獻章皆出吳與弼之門而宗㫖截然
  互異獻章之學上繼金谿下啟姚江居仁則
  恪守朱子不踰尺寸故以敬名其齋而是書
[000-1b]
  之中辨獻章之近禪不啻再三盖其人品端
  謹學問篤實與河津薛瑄相類而是書亦與
  瑄讀書録並為學者所推黄宗羲明儒學案
  乃謂其以有主言静中之涵養與獻章之静
  中養出端倪同門㝠契特牽引附合之言非
  篤論也正徳中有張吉者嘗刪其書為要語
  又有吳廷舉者又刪其書為粹言此本為𢎞
  治甲子余祐所編猶為原帙祐字子積鄱陽
[000-2a]
  人𢎞治己未進士官至吏部右侍郎年十九
  時受業於居仁居仁以女妻之而卷首序文
  自稱門人盖用黄幹編朱子集之例幹又用
  李漢編韓愈集之例也然考皇甫湜作愈墓
  誌稱愈女初適於漢後乃離婚嫁樊氏漢稱
  門人而不稱壻盖縁於此幹及祐沿襲其稱
  殊為不考閻若璩潜邱劄記乃以為重道統
  而輕私親則又曲為之詞矣乾隆四十二年
[000-2b]
  九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
居業録原序
聖賢之學明諸心體諸身措之家國天下言語文字非
其得已者也夫道固無乎不寓而吾心為之統㑹行心
之跡也言心之聲也孰謂知人者惟於其行不於其言
感人者亦惟於其行不於其言乎六經四書暨夫程朱
之論萬世所共仰頼不可磨滅道存焉耳敬齋胡先生
諱居仁字叔心饒郡餘干人也弱冠時奮志聖賢之學
往遊康齋吳先生之門退而藏修於家書無不讀理無
[000-3b]
不窮存諸心者不以一時而或息反諸身者不以一事
而或遺久之則知益精而守益固飬益裕而得益深矣
居業録者先生道明徳立理有契於中而無可告語事
有感於外而無可施行故筆之於册而命以是名蓋取
易修辭立其誠所以居業之義也其間論聖賢徳業經
傳㫖趣學問功夫政教基本性命淵㣲不一而足此外
則於異端佛老之學尤加深辯詳闢惟恐其或陷溺人
心變亂士習蓋亦有為而發故其詞繁而不殺焉祐嘗
[000-4a]
因是錄竊觀先生之學纎㣲昭晢有不可掩之明分寸
積累有不可泯之實強毅堅忍有不可易之操宏達周
悉有不可窮之用逺追千古舉天下不足以回其心高
出一世舉萬物不足以撓其志讀者深思而有得焉則
其學之醇道之美逈然無儔躋之濓洛闗閩之列可也
言果不足以知人抑果不足以感人乎雖然先生之道
本欲施之天下國家而與斯人相忘於無言之境柰何
卒與時違未獲小試乃不得已而有是録其志可悲也
[000-4b]
己其道可慨也己方且怡然自得若将終身不肯小貶
以徇時焉嗚呼所謂不易乎世不成乎名遯世無悶不
見是而無悶先生真庶㡬矣成化癸夘祐初謁函丈請
教方恨親炙之晩而猶冀夫可卒業也踰年先生夀甫
五十遽捐館舍豈惟祐之不幸尤斯文斯世之不幸也
抱持遺書於今廿載昏愚之質殊無進益然而每一讀
焉懔若先生之臨其上不敢不思奮勵而圖無負於將
来也若夫道徳宏深言論純粹膚陋之見未易窺測必
[000-5a]
有知徳知言君子尚論先生於天下後世也耶𢎞治甲
子秋門人余祐謹序