KR3a0084 因知記-明-羅欽訓 (master)


[006-1a]
 山林日長别無所事劄記之續時復有之然亦簡矣
 偶閱慈湖遺書不覺又有許多言語夫學之不講聖
 人以為憂余言雖多凡以講明此學非好辨也於初
 學之士或者未為無益乃删取近年所記而并刻之
 盖其言間有互相發明者爾記凡再續故其卷亦分
 為上下云嘉靖癸巳夏五月戊申整庵識