KR3a0085 讀書劄記-明-徐問 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 讀書劄記    儒家類
 提要
  臣/等謹案讀書劄記八卷明徐問撰問字用
  中號養齋武進人𢎞治壬戌進士官至南京
  户部尚書諡莊裕是書為問巡撫貴州時與
  從學諸人問答随時劄記而成所論天文厯
  象山川性理六經四子書皆守先儒成説其
[000-1b]
  論學則一本程朱而力黜王守仁之學如古
  本大學親民格物知行合一各説皆逐條辨
  正問嘗與羅欽順書云王氏之學本諸象山
  至今眩惑人聴讀書劄記第二冊前實闢其
  説盖以廣中侍讀黄才伯促而成之才伯者
  黄佐字也所云第二冊者即指此本第五卷
  中語今核其所闢各條大都托之或謂又稱
  為近學世學而並未斥言盖是時王學方盛
[000-2a]
  行故問不欲顯加排擯然所摘發多能切中
  癥結迥異乎叫囂強辨之流在明人語録中
  猶篤實而不支蔓者也乾隆四十二年八月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
讀書劄記原序
書説命惟斆學半故學記曰學然後知不足敎然後知
困知不足然後能自反也知困然後能自彊也二者無
窮達無老少無人已内外惟理所在以求無不足與困
之患而後在人者有以裕於已在已者有以及於人焉
余不敏且老於義理進修蓋嘗玩索而未能深得其味
每驗諸動靜考諸前言若或㑹通啓悟洎諸生來質疑
而考異者必叅訂其是書而存之蓋取横渠有開劄記
[000-3b]
之意管提學副使陳君則清與諸生段以金軰交請以
喻各學生徒因併就正於有道若以其言為不可易則
烏乎敢嘉靖甲午延陵徐問志