KR3a0085 讀書劄記-明-徐問 (master)


[010-1a]
 少司馬延陵養齋徐翁先撫貴時興文振武西南
 載戢鄉貢士王惟忠段以金周鑛葉履謙庠生吳鳴
 皞顧繼先黎宇潘維嶽軰凡若干人以斯道之未有
 聞也企翁門墻請廓蒙塞翁不鄙進之未踰年諸生
 恍然有得競録翁劄記舊艸以永珍鏤惴惴然以弗獲
 公傳是愳乃釐為八卷僉議庀貲夀之梓謂清偶有
 事學事介訓導楊時用過擕相示幸卒諦觀爰肅作
 而語曰子録翁之所記不越五萬言然於吾身天地
[010-1b]
 事物之理罔不函□盖本諸聖賢之言為矩訓學者
 能即是而求之自當有㑹于心身以闖聖域視世之
 昡竒求異者萬萬不侔毋悦而不繹為也謹左右厥
 成與同志共之既竣事諸生屬清志嵗月義不容辭
 若翁徳學勲業自有國是在豈孤謭所敢私邪嘉靖
 甲午四月甲辰後學閩陳則清謹䟦