KR3a0092 朱子抄釋-明-呂柟 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 朱子抄釋    儒家類
 提要
  臣/等謹案朱子抄釋二卷明呂柟撰是編乃
  嘉靖丙申柟為國子監祭酒時所定宋儒之
  中惟朱子著述最富辨論亦最多其時諸弟
  子所述者有池録饒録饒後録建録諸刻黎
  靖徳刋除重複分類編次尚得一百四十卷
[000-1b]
  則浩博可知矣柟此夲所抄止於二卷乃較
  張子二程子為少然朱子之學無所不通與
  門人亦無所不講黎氏語類以二十六目舉
  其大凡包括尚有未盡讀者茫無津涯又早
  年晩年持論或異門人所記或以己意增損
  之亦往往彼此不同讀者亦莫能决其去取
  明人逓相選録幾於人有一編其大意乃在
  於勝負相争區分門户不過借朱子為名未
[000-2a]
  嘗真為明道計也柟作是編惟摘切要之詞
  而不甚以攻擊為事於學問大㫖轉為簡明
  然於與陸子静論意見一條注其下曰陸氏
  終近禪則是非之辨亦未嘗不謹嚴矣乾隆
  四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀