KR3a0096 呻吟語摘-明-呂坤 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 呻吟語摘    儒家類
 提要
  臣/等謹案呻吟語摘二卷明吕坤撰坤有四
  禮疑已著録明史藝文志載呻吟語凡四卷
  此止二卷考卷末萬厯丙辰其子知畏跋則
  此乃坤從四卷中手自删削並取知畏所續
  入者若干條存十之二三距萬厯壬辰郭子
[000-1b]
  章作序之時又二十四年蓋坤晩年之定本
  也其内篇分七門曰性命曰存心曰倫理曰
  談道曰修身曰問學曰應務外篇分九門曰
  世運曰聖賢曰品藻曰治道曰人情曰物理
  曰廣喻曰詞章大抵不侈語精微而篤實以
  為本不虚談髙逺而踐履以為程在明代講
  學諸家似乎麤淺然尺尺寸寸務求規矩而
  又不違戾於情理視陸學末派之猖狂朱學
[000-2a]
  末派之迂僻其得失則有閒矣乾隆四十六
  年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
呻吟語摘序
嘗讀孟子曰人恒過然後能改困於心衡於慮而後作
徴於色發於聲而後喻説者謂中人之性非也豈以聖
賢必無過乎成湯惟有慙徳曰恐來世以貽為口實湯
之作喻也而生於慚孔子曰邱也幸茍有過人必知之
孔子之作喻也而生於過中丞新吾吕公故有呻吟語
呻吟中丞之作喻所由生也曰呻吟寓言也言雖寓而
道亦寓峻極於天地開闢混沌之變小人於早莫夭喬
[000-3b]
甘苦紅白榮悴之殊精徹於太一形化氣化之祖粗及
於吹拂淋漓嚴凝流漓燔灼之跡上明堯舜周孔精一
一貫之奥下闢佛老楊墨莊列申韓支離之書逺稽古
先二帝三王風物之淳近著叔季徂詐争競之偽細分
居敬主静理欲善惡之闗顯設禮樂刑法功業之塗鴻
纎並陳源流具論詳哉乎言之矣近儒譚學者標其赤
志曰主敬曰致良知曰隨處體認天理呻吟未嘗不語
敬而曰執事敬未嘗不語良知而曰從親長致良知未
[000-4a]
嘗不語天理而曰於人事上存天理啜糟粕者孰與醲
醇之㫖而謂醲醇不釀於糟粕不可肥膚革者孰與神
氣之王而謂神氣不宅於膚革不可夫婦之愚可以與
知良知也及其至雖聖人亦有所不知焉聖而不可知
之神也而謂不可知不出於夫婦之與知不可夫婦之
不肖可以能行良能也及其至雖聖人亦有所不能焉
中庸不可能也而謂不可能不出於夫婦之與能不可
此呻吟之大都也世方索隱行怪吾夫子語中庸世方
[000-4b]
歸楊墨悦鄉愿孟子語君父反經世方佞佛昌黎語原
道世方習元同尚禅那呻吟語綱常事物呻吟非徒自
作自喻將以激濁立懦啓迷導誤作人之作喻人之喻
以偕之大道辟之長桑之禁方陽慶之竒咳無獨長生
繄起死人而肉白骨也子章事公晋陽公氷蘗自規取
與慎一介而兼懐萬彚靡所畛域問民疾苦膏盲泣若
下車任若内溝醜不若古人而哀不已若者必欲維之
以身登之於岸卧之袵席而後已程伯子曰醫書以手
[000-5a]
足痿痺為不仁仁者渾然與天地萬物為一體知伯子
之痿痺則知公之呻吟矣子章乃原公呻吟作喻之機
推公呻吟宇宙之志而槩之曰公之自病也病道之弗
明弗行而其病天下也病吾之疲癃顛連而無告者也
奈之何不呻以吟也萬歴二十年壬辰秋後學郭子章
頓首拜撰