KR3a0117 松陽鈔存-清-陸隴其 (master)


[003-1a]
松陽鈔存䟦
先王父之宰靈夀也靈夀别名松陽又為衛水所經故
當時與諸生講學之書名松陽講義而鈔存舊名衛濱
曰鈔亦名松陽鈔存葢靈夀簿書之暇所定故咸冠以
松陽誌其地也鈔存取諸問學録日記為多殆輯其粹
語以示後學實無可増損正誼堂刻先王父遺書四種
讀禮志疑讀朱隨筆二書全刻至鈔存及問學録均有
刪節行世既久㡬失其真憲/業師惕齋楊姑夫邃精性
[003-1b]
理于先王父諸書最所熟習謂鈔存一册不宜刪節因
全書艱于剞劂同門先請鎸是書遂相協力三月告成
然後先王父閑先聖闢異學之㫖朗然如日中天即此
七十五條大㫖已具見矣嗚呼手澤猶存淵源莫續詩
曰無念爾祖聿修厥徳憲/于此自勉還自愧焉孫男申
憲百拜謹䟦