KR3b0010 李衞公問對-唐-李靖 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部二
 李衛公問對   兵家類
 提要
  臣/等謹案李衛公問對三卷唐司徒并州都
  督衛國景武公李靖所對太宗問兵事而後
  人錄以成書者也靖少為其舅韓擒虎所知
  謂孫呉不是過卒為唐初名將史稱所著兵
  法世無完書惟通典中畧見大概此書出於
[000-1b]
  宋初大抵因杜氏所有者而附益之何薳春
  渚紀聞謂蘇軾嘗言世傳王通元經闗子明
  易傳及此書皆阮逸所偽撰蘇洵曾見其草
  本馬端臨據四朝國史兵志謂神宗熈寧間
  嘗詔樞宻院校正此書似非逸所假托胡應
  麟筆叢則又稱其詞㫖淺陋猥俗最無足采
  阮逸亦不應鄙野至此當是唐末宋初村儒
  俚學掇拾貞觀君臣遺事而為之諸説紛紜
[000-2a]
  多不相合其果岀阮逸與否固未可定而非
  靖所自著則絶無可疑特其所言分别竒正
  指畫攻守變易主客於兵家術法頗見詳盡
  亦不至遂如胡應麟所詆鄭瑗謂問對之書
  雖偽然必出於有學識謀畧者之手斯言較
  為得之惟宋代遽立之學官使與孫呉並稱
  襍然無别斯則不免失於詳考耳世所行本
  不分卷數今依文獻通考定為三卷仍著之
[000-2b]
  於錄以備兵書之一種焉乾隆四十六年正月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀