KR3b0016 武編-明-唐順之 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部二
 武編前集    兵家類
 提要
  臣/等謹案武編十卷明唐順之編順之有右
  編已著録是書皆論用兵指要分前後二集
  前集六卷自將士行陣至器用火藥軍需襍
  術凡五十四門後集徴述古事自料敵撫士
  至堅壁摧標凡九十七門體例畧如武經總
[000-1b]
  要所録前人舊説自孫呉穰苴李筌許洞諸
  兵家言及唐宋以來名臣奏議無不摭集史
  稱順之於學無所不窺凡兵法弧矢壬竒禽
  乙皆能究極原委故言之具有本末其應詔
  起為淮揚巡撫剿倭也負其宿望虚憍恃氣
  一戰而幾為宼困賴胡宗憲料其必敗伏兵
  豫救得免殆為宗憲玩諸股掌之上然其後
  部署既定亦頗能轉戰蹙賊捍禦得宜著有
[000-2a]
  成效究非房琯劉秩迂繆僨轅者可比是編
  雖紙上之談亦多由閱歴而得固未可槩以
  書生之見目之矣乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀