KR3d0004 農桑衣食撮要-元-魯明善 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部四
 提要     農家類
 農桑衣食撮要二卷
  臣/等謹案農桑衣食撮要二卷元魯明善撰
  明善元史無傳其始末未詳此本有其幕僚
  導江張㮚序一篇稱明善輝和爾舊作畏吾/兒今依元
  國語解/改正人以父字魯為氏名鐵柱以字行于
  延祐甲寅出監夀陽郡始撰是書且鋟諸梓
[000-1b]
  又有明善自序則稱叨憲紀之任取所蔵農
  桑撮要刋之學宫末署至順元年六月盖自
  夀陽刋板之後閲十有七年而重付剞劂者
  也考豳風所紀皆陳物候夏小正所紀亦多
  切田功古来四民月令四時纂要諸書盖其
  遺意而今多不傳至元中頒行農桑輯要扵
  耕種樹畜之法言之頗詳而嵗用襍事僅列
  為卷末一篇未為賅備明善此書分十二月
[000-2a]
  令件繫條别簡明易曉使種藝歛蔵之節開
  卷了然盖以隂補農桑輯要所未備亦可謂
  留心民事講求實用者矣乾隆四十六年九
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
魯明善農桑衣食撮要原序
農桑衣食之本務農桑則衣食足衣食足則民可教以
禮義民可教以禮義則家國天下可久安長治也虞夏
殷周之興㒺不由此秦漢而降知恤鮮哉我世祖皇帝
中統建元之初首詔有司嵗時勸課以厚民生立大司
農司以專其任列聖相承式遵祖訓凡我臣子孰敢不
䖍乃者叨䝉憲紀之任因思衣食之本取所藏農桑撮
要刋之學宫所以欽承上意而教民務本也凡天時地
[000-3b]
利之宜種植歛藏之法&KR0655悉無遺具在是書茍為民者
人習其業則生財足食之道仰事俯育之資将随取而
随足庶乎教可行而民安於下矣固久安長治之策也
其可以農圃細事而忽之哉雖然㳺末是趨舍是書而
不務以自取貧困固吾民之罪而奪其時以落其事使
是書為徒設則有司之咎也於戯時和嵗豐家給人足
與吾民相忘於謡衢擊壤之域顧不美歟謹題其篇端
以告來者庶牧民者知所勸也至順元年六月甲申謹
[000-4a]