KR3d0009 野菜博錄-明-鮑山 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部四
 野菜博録    農家類
 提要
  臣/等謹案野菜博録四卷明鮑山撰山字元
  則號在齋婺源人嘗入黄山築室白龍潭上
  七年備嘗野蔬諸味因次其品彚别其性味
  詳其調製著為是編分草部二卷木部二卷
  草部葉可食者自大藍至秋角苖一百四十
[000-1b]
  二種木部葉可食者自茶樹柯至藩籬枝五
  十九種花可食者自臘梅至欛齒五種實可
  食者自青舍子條至野葡萄二十五種花可
  食者槐樹欒花木房木三種葉實可食者杏
  樹至石榴十九種花葉實俱可食者松樹至
  旁其五種葉皮實俱可食者榆錢至老兒樹
  四種並圖繪其形以備荒歳盖明之末造饑
  饉相仍山作此書亦仁者之用心乎所録廣
[000-2a]
  於王磐野菜譜較明周憲王救荒本草亦互
  有出入木饑金穰理可先知堯水湯旱數亦
  莫遁有備無患不厭周詳茍其有益於民命
  則王道不廢焉書雖淺近要亦荒政之一端
  也乾隆四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀