KR3e0062 金匱鈎玄-元-朱震亨 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部五
 金匱鈎𤣥    醫家類
 提要
  臣/等謹案金匱鈎𤣥三卷元朱震亨撰明戴
  原禮校補中稱戴云者原禮説也末附論六
  篇不列於卷第中一曰火豈君相五志俱有
  論一曰氣属陽動作火論一曰血屬隂難成
  易虧論一曰滯下辨論一曰三焦之疾燥熱
[000-1b]
  勝隂論一曰泄㵼經濕治有多方論皆不題
  誰作觀其滯下辨論引震亨之言則亦原禮
  所加也震亨以補隂為宗實開直補真水之
  先其以鬱治病亦妙闡内經之㫖開諸家無
  窮之悟雖所用黄柏知母不如後人之用六
  味圓直達本原所製越鞠丸亦不及後人之
  用逍遥散和平無弊然蓽路繿縷究以震亨
  為首庸是書詞㫖簡明不愧鈎元之目原禮
[000-2a]
  所補亦多精確明史方技傳載此書於原禮
  傳中卷數與今本同稱其附以己意人謂不
  愧其師其為醫家善本可知矣原禮洪武中
  御醫本名思恭以字行浦江人朱國禎湧幢
  小品曰戴元禮國朝之聖醫也太祖稱為仁
  義人太孫即位拜院使云云元禮即原禮葢
  國禎得諸傳聞故音同字異耳乾隆四十六
  年九月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/陸 費 墀