KR3e0069 仁端錄-明-徐謙 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部五
 仁端録    醫家類
 提要
  臣/等謹案仁端録十六卷明徐謙撰其門人
  陳葵刪定謙字仲光嘉興人葵字藎夫嘉善
  人是書専論治痘諸法分别五臟及經絡傳
  變觀形察色條列方論末卷附治疹之法案
  痘瘡之症古所未詳往往以㿀疹統之自宋
[000-1b]
  以來治小兒者莫如錢乙而藥證真訣亦略
  之蓋其氣之盛行在元以後故著為方論者
  至明而詳是編推原本始備載治驗平正通
  達實為痘科法門較之强分南北偏主攻補
  者殆不可以道里計矣乾隆四十三年五月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀